Aktuality

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016

Útorok, 31 Január 2017

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016 pod spisovou značkou NCRpo 7982/2016.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Povinnosti v zákone o odpadoch sa týkajú každého podnikateľa

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) nadobudol účinnosť od roku 2016. Spolu s príslušnými vyhláškami zákon o odpadoch ukladá podnikateľom také povinnosti, z ktorých aspoň jedna sa bude dotýkať každého jedného podnikateľa. Viac sa dočítate:

Zákon o odpadoch TU

Elektronická schránka

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Viac sa dočítate:

e-schránka TU

Návody TU

Tu nájdete návody a postupy, ktoré jednoduchým spôsobom popisujú riešenia modelových situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, napr. Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návody v pdf súboroch sú prehľadne rozdelené pre podnikateľské subjekty - FO a PO, pre fyzické osoby a verejnú správu.

Online úrady TU

Štatutár TU

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2017

Podrobnosti nájdete TU

Víťazi súťaže o cenu SKSB

Pán Boc dňa 09.11.2016 informoval Predstavenstvo SKSB o výsledkoch "Súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2015/2016.

  • 1. miesto obsadil: Bc. Ľuboš Jasenčák - Žilinská univerzita v Žiline
  • 2. miesto obsadil: Bc. Branislav Lancik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  • 3. miesto obsadil: Bc. Jozef Rosa – Žilinská univerzita v Žiline
  • Cena viceprezidentky SPP: Bc. Jozef Drábik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Diplomy Diplom 1., Diplom 2., Diplom 3.