Štatút SpZS

Dátum založenia sekcia: 6.9.2010

Štatút sekcie:

Štatút Sekcie pre zahraničné styky bol schválený predstavenstvom ZOMO dňa 01.10.2010.