Štatút STS

Dátum založenia sekcie: 01.10.2010

Štatút sekcie TS

Sekcia TS SKSB bude poskytovať svojim členom všeobecne prospešné služby v oblasti poplachových systémov, kamerových systémov, poplachových prijímacích centier - pultov centralizovanej ochrany a systémov pre monitorovanie a vyhľadávanie vozidiel.

Sekcia TS sa zaväzuje:

Členovia sekcie si za predsedu sekcie a zároveň viceprezidenta SKSB pre technické služby zvolili Ing.Imricha Pružinu

V Bratislave dňa 19.októbra 2010

Štatút Sekcie technických služieb schválilo predstavenstvo SKSB dňa 04.11.2010.