Štatút SV

Čl.1 Všeobecné ustanovenia

 1. Sekcia vzdelávania (ďalej len „sekcia“) je odborná sekcia Združenia ochrany majetku a osôb (ďalej len „SKSB“) pre riešenie odborných otázok v privátnom bezpečnostnom priemysle.
 2. Združuje občanov, živnostníkov, podnikateľov, organizačné jednotky alebo samostatné spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie s oprávnením v tomto obore podnikať alebo s akreditáciou na území Slovenskej republiky pôsobiacich najmä v oblasti odbornej prípravy, poradenstva a pri výchove odborníkov na úseku súkromnej bezpečnosti.
 3. Členmi sekcie sú riadni a čestný členovia SKSB.
 4. Sekcia je neoddeliteľnou súčasťou SKSB.
 5. Sekcia sa vo svojej činnosti riadi štatútom sekcie, stanovami SKSB a právnym poriadkom SR a EÚ.

Čl.2 Názov, logo, pôsobnosť a sídlo

 1. Celý názov sekcie je „Sekcia vzdelávania Združenia ochrany majetku a osôb“.
 2. Sekcia okrem celého názvu používa skratku „SV SKSB“ a v medzinárodnom styku anglický ekvivalent „Section of Education Property and person protection association“.
 3. Sekcia používa logo SKSB sekcie vzdelávania.
 4. Pôsobnosť sekcie sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.
 5. Sídlom sekcie je Katedra bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Ul. 1.mája 32, 01026 Žilina. Adresa elektronickej pošty: Enable JavaScript to see email address

Čl.3 Vznik

 1. Sekcia bola založená počas Konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku“ konanej dňa 9.11.2010 v Banskej Bystrici.
 2. Zakladajúcimi subjektmi sekcie boli:
  • Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
  • DUX, spol. s r.o., Pri starom Letisku 28, 831 07 Bratislava,
  • Detektívna informačná služba, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina.

Čl.4 Úlohy a činnosť

 1. Úlohou SV SKSB je rozvíjať úroveň odbornej prípravy osôb podieľajúcich sa alebo podnikajúcich v oblasti súkromnej bezpečnosti.
 2. SV SKSB iniciuje a sprostredkúva prenos najnovších teoretických poznatkov v oblasti súkromnej bezpečnosti do praxe formou vedeckej a odbornej publikačnej činnosti a neinštitucionálneho vzdelávania. Za týmto účelom najmä:
  1. publikuje odborné názory a stanoviská na webových stránkach a konferenciách usporadúvaných SKSB,
  2. usporadúva odborné a vedecké podujatia (kongresy, konferencie, sympózia s domácou aj s medzinárodnou účasťou, workshopy, odborné semináre), sprievodné výstavy a sympózia,
  3. podporuje účasť členov sekcie na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných doma i v zahraničí,
  4. zložité úlohy rieši formou vedeckých alebo obdobných projektov, diplomových alebo bakalárskych prác, študentskej vedeckej odbornej činnosti a inými osvedčenými formami (publikovanie odborných článkov v periodikách s bezpečnostnou tematikou),
  5. organizuje školenia a diskusné fóra na webových stránkach SKSB,
  6. poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť,
  7. navrhuje a vypracúva vzdelávacie štandardy a požiadavky na vzdelanie pre typové pozície v pracovnej oblasti „Bezpečnosť a ochrana zdravia, osôb a majetku“,
  8. poveruje svojich členov na súčinnosť alebo spoluprácu s ostatnými sekciami SKSB, orgánmi verejnej správy, ústavmi alebo inými občianskymi združeniami alebo organizáciami, pri riešení úloh odbornej prípravy osôb pôsobiacich v službách súkromnej bezpečnosti,
  9. spolupracuje s ostatnými domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami združeniami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania služieb súkromnej bezpečnosti.

Čl.5 Členstvo v sekcii

 1. Členstvo v SV SKSB je dobrovoľné. Členom sekcie sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je členom SKSB a:
  1. súhlasí so štatútom SV SKSB a zaväzuje sa ním riadiť,
  2. stotožňuje sa s úlohami sekcie a chce sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii,
  3. písomne požiada o členstvo v sekcii SV SKSB (v elektronickej forme na www.SKSB.sk ) a uvedie kontaktné údaje, údaje o kvalifikácii a vyjadrí súhlas so Štatútom SV SKSB a aktívnou účasťou na ich plnení.
 2. Členstvo v sekcii vzniká na základe rozhodnutia sekcie a dňom, ktorý určí sekcia. O prijatí za člena SV SKSB je uchádzač informovaný písomne alebo elektronicky. Súbežné členstvo v ostatných sekciách SKSB sa nevylučuje.
 3. Dokladom člena sekcie je „Osvedčenie o členstve v SKSB“ vydávané na príslušný rok po zaplatení členského príspevku. Osvedčenie platí do 31. marca nasledujúceho roka.
 4. Podmienkou členstva je najmä:a) dodržiavanie stanov SKSB, štatútu SV SKSB a zásad etického správania sa ustanovených v Kódexe etiky SKSB,b) aktívna účasť na plnení alebo zabezpečovaní úloh sekcie.
 5. Ukončenie členstva:
  1. členstvo v SV SKSB zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením,
  2. vystúpenie zo SV SKSB člen oznamuje písomne viceprezidentovi sekcie,
  3. o vylúčení zo sekcie rozhodujú členovia sekcie na základe závažných odborných alebo etických priestupkov člena alebo pre neplatenie členských príspevkov alebo pre iné závažné neplnenie povinností člena sekcie. Voči rozhodnutiu členov o vylúčení sa možno odvolať k Predstavenstvu SKSB, ktoré rozhodne s definitívnou platnosťou.

Čl.6 Práva a povinnosti

 1. Člen sekcie má právo:
  1. voliť a byť volený do vedenia sekcie,
  2. zúčastňovať sa rozhodovania vo všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti sekcie,
  3. podávať návrhy, podnety stanoviská a sťažnosti týkajúce sa zabezpečenia oprávnených záujmov a činnosti sekcie, práv a povinností jej členov,
  4. zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách organizovaných sekciou
  5. využívať služby sekcie poskytované jej členom,
  6. byť za SV SKSB navrhovaný pracovať v odborných komisiách, výboroch alebo iných grémiách štátnych alebo verejných orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií..
 2. Člen sekcie je povinný najmä:
  1. dodržiavať a riadiť sa stanovami SKSB, štatútom SV SKSB, zásadami etického správania sa ustanovených v Kódexe etiky SKSB, všeobecne záväzné právnymi predpismi SR a odporúčaniami EÚ upravujúcimi činnosť služieb súkromnej bezpečnosti, internými aktmi vydanými orgánmi SKSB, ktoré sa týkajú činnosti sekcie alebo jej členov,
  2. zúčastňovať sa na schôdzach, rokovaniach, školeniach, aktívoch, akciách a iných podujatiach sekcie,
  3. angažovať a aktívne sa podieľať na plnení úloh sekcie,
  4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,

Čl. 7 Orgány sekcie

Orgánmi SV SKSB sú:
 1. členská schôdza sekcie,
 2. viceprezident sekcie.

Čl. 8 Členská schôdza sekcie

 1. Členská schôdza sekcie je najvyšším orgánom sekcie.
 2. Členskú schôdzu zvoláva viceprezident sekcie najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva viceprezident sekcie podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov sekcie alebo na základe rozhodnutia Predstavenstva SKSB.
 3. Členovia sekcie musia byť upovedomení o zvolaní členskej schôdze písomne a najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania.
 4. Zvolanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze alebo riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze oznámi viceprezident sekcie písomne najmenej 15 dní vopred Predstavenstvu SKSB.
 5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, viceprezident sekcie môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
 6. Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov viceprezident sekcie zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 7. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 8. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze sekcie patrí rozhodovanie o :
  1. zániku sekcie,
  2. vylúčení člena sekcie,
  3. schvaľovanie plánu činnosti na bežný rok,
  4. prerokúvanie a uznášanie o návrhoch, ktoré predkladajú členovia sekcie,
  5. voľba viceprezidenta sekcie.

Čl. 9 Viceprezident sekcie

 1. Viceprezident sekcie je oficiálnym predstaviteľom SV SKSB a členom Predstavenstva SKSB.
 2. Viceprezident sekcie zvoláva a riadi členské schôdze sekcie, na ktorých podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce obdobie.
 3. Viceprezident sekcie zastupuje a presadzuje oprávnené záujmy sekcie na Predsedníctve SKSB. Predkladá návrhy a podnety na riešenie Predsedníctvu SKSB.
 4. Za svoju prácu je zodpovedný členom sekcie, Predstavenstvu SKSB a Valnému zhromaždeniu SKSB.

Čl. 10 Zánik sekcie

SV SKSB zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s inou sekciou po odsúhlasení Predstavenstvom SKSB, ak o tom:
 1. rozhodne členská schôdza dvojtretinovou väčšinou prítomných potom, keď o návrhu programu sekcie, na ktorom má byť zánik SV SKSB prerokovaný, boli všetci členovia sekcie písomne informovaní najmenej 4 týždne vopred.
 2. právoplatným rozpustením SV SKSB alebo SKSB.
 3. ak sekcia nemá minimálne troch členov.

Čl. 10 Zánik sekcie

Oblasti, ktoré nie sú týmto štatútom upravené riadia sa všeobecne záväznými predpismi alebo Stanovami SKSB.

Schválené Predstavenstvom SKSB dňa 18.01.2011.