Zápis o priebehu a diskusii konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku“

Pondelok, 22 November 2010

Prednášajúci a diskutujúci vo svojich vystúpeniach poukázali na problematické oblasti v Technickej službe, prekážky brániace výkonu podnikateľskej činnosti v súkromnej bezpečnosti, rozporuplnosť zákona o súkromnej bezpečnosti a iných zákonov ako aj nedôslednosť zákona o ochrane osobných údajov. Taktiež bolo poukázané na neopodstatnenú činnosť PZ SR na úseku monitorovania objektov a problémy pri výkone detektívnej služby.

Prednesené problémy vyvolali bohatú diskusiu. Veľké množstvo diskusných príspevkov sa dotýkalo najmä:

Prítomní sa plne stotožnili a podporujú opatrenie MF SR z októbra 2010 na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií. K veľkej úspore finančných prostriedkov môže dôjsť zrušením výkonu činností štátu, ktoré efektívnejšie a kvalitnejšie bude vykonávať súkromný sektor, napr. napojenie objektov na PCO, registrácia a vydávanie licencií pre súkromnú bezpečnosť a pod. Presunom týchto činností vznikne úspora v oblasti znižovania pracovných miezd v štátnom aparáte a sekundárne štát získa vyššie príjmy z odvodových a daňových povinností súkromného sektora, na ktorý delegoval určité činnosti.

Na konferencii boli založené dve nové odborné sekcie ZOMO a to: Sekcia Školská a Sekcia Detektívnych služieb. Za viceprezidenta SŠ bol zvolený pán prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD. – vedúci katedry bezpečnostného manažmentu FŠI Žilinskej univerzity. Za viceprezidenta SDS bol zvolený pán JUDr. Ladislav Kuffa, majiteľ firmy Detektívna Informačná Služba, Žilina.

Konferencia odporúča:

V Banskej Bystrici 09.11.2010