2% podielovej dane za rok 2010

Nedeľa, 16 Január 2011

Obraciame sa preto na Vás, ako členov ZOMO, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Združenie ochrany majetku a osôb
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100

ZOMO je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010 pod spisovou značkou NCRpo 433/2010..

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident ZOMO