Novelizácia Zákonníka práce

Utorok, 29 Marec 2011

  • Otvorenie
  • informácia o aktivitách ZPS a RUZ pri novelizácii ZP
  • informácia o liste z MPSVaR SR
  • diskusia
  • uznesenie
  • záver

Prítomných privítal predseda komisie pán Ľ. Kösegi. Následne informoval o aktivitách ZPS a RUZ, ktoré vyvíjajú pri novelizácii ZP. Po prečítaní listu z MPSVaR SR sa rozvinula diskusia, výsledkom ktorej bol list adresovaný na MPSVaR s pripomienkami ZOMO k novelizácii ZP.

Po poďakovaní sa prítomným predseda komisie pán Kösegi zasadanie ukončil.