O nás

Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti - SKSB (do 19.3.2012 Združenie Ochrany Majetku a Osôb - ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb vytvoreným na profesnom základe. Je samostatnou právnickou osobou v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Založené bolo z podnetu Dipl. Ing. Ivana Fialu dňa 18.03.1996 v Bratislave. Na ustanovujúcom zjazde sa zišlo 46 firiem zaoberajúcich sa ochranou majetku a osôb, zástupcovia 42 firiem sa stali zakladajúcimi členmi ZOMO/SKSB:

AC security DSW Security NK Plato Scanlock Int.
ADLO EZS servis Noves Selora
AL service Fittich Alarm O.S.O. Security Setech
ALSIG Fittich Alfa OUR Slovak Alarms
Antes Grantech Patent Telecom Alarm
B.P.Lux Informačná Technika Patrol Unisep alarm
Bedes Kelcom Bratislava PCS Variant
Centaura Kelcom Poprad Pozar ZP Elektronik Servis
Corado-Soat Lambda PROFImontaž ZVT Previs
Data-Tips Lenia Slovakia Ralen
DIIF Luma Objekt S.B.A.

Cieľom SKSB od jej založenia bolo a aj naďalej zostáva, že bude na jednej strane garanciou pre klientov požadujúcich služby v oblasti ochrany majetku a osôb na kvalitnej úrovni v zmysle platných noriem a predpisov, a na druhej strane bude oporou pre svojich členov pri riešení ich problémov spojených s profesionálnou činnosťou.

SKSB podporuje a chráni záujmy svojich členov v ich profesionálnej činnosti. V úzkej spolupráci s ďalšími orgánmi a organizáciami pôsobí v prevencii znižovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Členskú základňu tvoria riadni a čestní členovia. Dokladom členstva je „Osvedčenie o členstve v SKSB“ vydávané Predstavenstvom SKSB.

Z členov SKSB sú vytvárané základné a odborné sekcie podľa profesného zameranie členov a regionálne sekcie v rámci regiónov SR. V súčasnosti sú v komore 4 základné 2 odborné sekcie:

 • Základné sekcie:
  • Sekcia detektívnych služieb - SDS
  • Sekcia strážnych služieb - SSS
  • Sekcia technických služieb - STS
  • Občianská sekcia - OS
 • Odborné sekcie:
  • Sekcia pre zahraničné styky - SpZS
  • Sekcia vzdelávacia - SV

Na čele sekcie je viceprezident sekcie, ktorý je zároveň členom Predstavenstva SKSB.

Výkonnými orgánmi sekcií sú Výbory sekcií. Na čele výboru sekcie je predseda, ktorý je zároveň Viceprezidentom SKSB a členom Predstavenstva SKSB.

SKSB sa za 27 rokov svojej existencie stalo dôstojným reprezentantom svojich členov nielen v SR ale aj v európskych krajinách. Od roku 2001 do roku 2008 bola SKSB členom Confédération Européene des Services de Securité - Európska konfederácia bezpečnostných služieb CoESS

SKSB 3. júna 2006 spolu s organizáciami bezpečnostného priemyslu Vyšegrádskej štvorky sa stalo zakladajúcou organizáciou Klubu organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia - European Security Branch Organisations Club.

SKSB 19. februára 2013 spolu s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou založili v rámci Vyšegrádskej štvorky V4DC - Visegrad V4 Detective´s Cooperation - Vyšegrádska V4 Detektívna spolupráca.