Oznam pre držiteľov licencie

Piatok, 12 Marec 2010

V zmysle § 96 ods. 1., 2. a 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platnosť licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby a vlastnej ochrany vydanej pred 1. januárom 2006 zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr však 31.decembra 2010.

V zmysle § 32 ods. 3 zákona ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu (strážnu, detektívnu aj vlastnú ochranu) zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia udelená, môže prevádzkovateľ požiadať o vydanie novej licencie najskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti. Avšak je možné žiadosti predkladať na príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru už teraz, z dôvodu ich včasného vybavenia (KR PZ v zmysle § 49 správneho poriadku vydávajú rozhodnutia do 60 dní od podania, ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže byť lehota ešte predĺžená).

Žiadosť o vydanie novej licencie musí byť podaná osobne (§ 26 ods. 1 zákona) na predpísanom tlačive (www.minv.sk/?tlaciva) s príslušným kolkom a dokladmi.