Štatút SpZS

Dátum založenia sekcia: 6.9.2010

Štatút sekcie:

  • zastupovať, ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov vo vzťahu k zahraničiu,
  • zastupovať členov v medzinárodných organizáciách a ich orgánoch a zúčastňovať sa na ich činnosti,
  • na medzinárodnej úrovni propagovať združenie a podporovať medzinárodné vzťahy v BP, vytvárať a koordinovať informačné toky zabezpečovaním odborných článkov a rešerší zo zahraničnej literatúry a časopisov a získavaním zahraničných lektorov pre odborné vzdelávanie členov SKSB,
  • spolupracovať, aktívne udržiavať kontakty, vymieňať si informácie s obdobnými zahraničnými združeniami v oblasti BP,
  • predkladať príslušným orgánom a inštitúciám legislatívne podnety, a to nie len na základe praktických skúseností z podnikateľskej činnosti členov združenia v oblasti BP, ale i na základe zahraničia, najmä európskej právnej úpravy v oblasti BP,
  • pracovať na zapojení združenia do európskych štruktúr a činnosti ich inštitúcii,
  • zúčastniť sa medzinárodnej spolupráce pri vytváraní štandardov v BP.

Štatút Sekcie pre zahraničné styky bol schválený predstavenstvom ZOMO dňa 01.10.2010.