Štatút STS

Dátum založenia sekcie: 01.10.2010

Štatút sekcie TS

Sekcia TS SKSB bude poskytovať svojim členom všeobecne prospešné služby v oblasti poplachových systémov, kamerových systémov, poplachových prijímacích centier - pultov centralizovanej ochrany a systémov pre monitorovanie a vyhľadávanie vozidiel.

Sekcia TS sa zaväzuje:

  • zastupovať záujmy členov SKSB v oblasti technických služieb,
  • v oblastiach súvisiacich s TS organizovať odborné kurzy, semináre a pracovné stretnutia,
  • propagovať realizáciu výstav s tématikou technických a bezpečnostných služieb, zúčastňovať sa týchto výstav,
  • informovať svojich členov o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti BP, predkladať návrhy zmien do zákonov, vyhlášok a technických noriem STN,
  • pri preberaní európskych noriem EN do sústavy STN umožniť členom SKSB podieľať sa na pripomienkovaní týchto noriem,
  • prostredníctvom www.SKSB.sk umožniť členom prístup k praktickým informáciám pre podnikateľskú činnosť v oblasti služieb súkromnej bezpečnosti,
  • zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu informácií zverejňovaných na tejto web stránke. Komunikáciu cez web stránku www.SKSB.sk považovať za najčastejší spôsob výmeny informácií medzi členmi SKSB a odbornou verejnosťou,
  • pripraviť podmienky pre zriadenie Certifikačného inštitútu SKSB pre oblasť dodávateľov technických bezpečnostných služieb.

Členovia sekcie si za predsedu sekcie a zároveň viceprezidenta SKSB pre technické služby zvolili Ing.Imricha Pružinu

V Bratislave dňa 19.októbra 2010

Štatút Sekcie technických služieb schválilo predstavenstvo SKSB dňa 04.11.2010.