Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok

Utorok, 17 Január 2012

Výpočet minimálnych mzdových nákladov vrátene odvodových povinností (cena práce) na pracovníka SBS vychádza z platnej legislatívy pre zamestnávanie, zákona o minimálnej mzde v NH, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o dôchodkovom poistení, vykonávacích vyhlášok a nariadení vlády platných pre rok 2012. Predmetný výpočet je určený pre prevádzkovateľov SBS ako aj pre potenciálnych užívateľov služieb (klientov) bezpečnostných služieb, ďalej má byť pomôckou pre stanovenie optimálnej, primeranej odbytovej ceny výkonu bezpečnostnej služby, pri dodržaní platnej legislatívy v SR. Z dôvodu použiteľnosti výstupov z výpočtu minimálnych mzdových nákladov (ceny práce) pre kalkulácie nákladov na prácu bezpečnostných pracovníkov je daný výpočet realizovaný do hodinovej hodnoty ceny nákladov výkonu služby.

Pre výpočet boli použité nasledujúce základné hodnoty, ktoré stanovuje platná legislatíva :
 • minimálna mzda v NH po 1.1.2012; 327,20 €/mesiac – pre stupeň náročnosti 1
 • minimálna hodnota hodinovej sadzby pracovníka v strážnej službe prepočítaná koeficientom 1,2 do 2. mzdovej stupnici v zmysle ocenenia podľa náročnosti práce v pracovných kategóriách,
 • odvodové povinnosti zamestnávateľa (35,2%)
 • fond týždenného pracovného času podľa realizovaných pracovných zmien na prevádzkach vrátane minimálnych hodinových sadzieb v 2. mzdovej stupnici,
 • hodinové hodnoty zákonných príplatkov; príplatok za prácu v noci (0,38 €/h), príplatok za prácu počas sviatkov (50%), príplatok za nadčasovú prácu (25 % z priemernej základnej sadzby).

Minimálne, zákonné hodinové sadzby bezpečnostného pracovníka v SBS v 2. mzdovej stupnici podľa charakteru pracovného režimu prevádzky a fondu týždenného pracovného času po 1.1.2012:

 • pri nepretržitej prevádzke, 37,5 hod./týždeň .......... 2,41 €/h
 • pri dvojzmennej prevádzke, 38,75 hod./týždeň ....... 2,33 €/h
 • pri jednozmennej prevádzke, 40,00 hod./týždeň ..... 2,26 €/h

Minimálne, zákonné hodinové sadzby bezpečnostného pracovníka v SBS v 2. mzdovej stupnici podľa charakteru pracovného režimu prevádzky a fondu týždenného pracovného času po 1.1.2012:

 • nepretržitá prevádzka, 37,5 hod./týždeň, 4 pracovníci, 12 hodinové pracovné zmeny, (11,5 h + 0,5h pracovná prestávka), hodinová minimálna sadzba 2,41 €/h,
 • prepočítaný hodinový nočný príplatok bez rozlíšenia deň/noc; 0,16 €/h, uvedená hodnota vychádza z podielu sumáru dosiahnutej celkovej hodnoty nočných príplatkov za kalkulačný mesiac a mesačnej normy pracovnej doby,
 • prepočítaný hodinový príplatok za prácu nadčas ako podiel 25 % príplatku z maximálneho počtu možných nadčasových hodín za odpracovaný mesiac pri plnom obsadení pracovných miest a mesačnej normy pracovnej doby; t.j. 0,19 €/h,
 • prepočítané hodinový príplatok (zvýhodnenie) za prácu počas štátnych sviatkov a DDPP; 0,12€/h,
 • náhrady za dovolenku (zvýhodnenie) prepočítané na jednu hodinu práce; 0,24€/h.
 • Tieto prepočítané hodnoty sú samozrejme iné, ak by sme použili pre výpočet iný pracovný režim strážnej služby.

Výpočet minimálnych hodinových mzdových nákladov vrátane odvodových povinností (cena práce) v súlade s platnou legislatívou : (pri horeuvedenom pracovnom režime strážnej služby pri vypustení interných, firemných príplatkov)

Základná, minimálna hodinová sadzba bezpečnostného pracovníka : 2,41 €/h
Prepočítaný príplatok za prácu v noci : 0,16 €/h
Prepočítaný príplatok za prácu nadčas : 0,19 €/h
Prepočítaný príplatok za prácu počas sviatkov a DDPP : 0,12 €/h
Náhrady za dovolenku prepočítané na 1 hodinu práce : 0,24 €/h

Spolu : 3,12 €/h
+ odvodové povinnosti zamestnávateľa : (35,2%) 1,10 €/h

Celkom : (cena práce) 4,22 €/h

Čiastka 4,22 €/h predstavuje minimálny náklad zamestnávateľa na cenu práce pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Pri posudzovaní celkových hodinových nákladov na výkon bezpečnostnej služby má výška horeuvedenej čiastky len informatívny charakter, nakoľko do kalkulácie nákladov práce vstupujú ďalšie náklady, ktoré ovplyvňujú cenu práce ako napríklad náklady na práceneschopnosť hradenú zamestnávateľom, uplatnenie ďalších interných – firemných príplatkov (napr. príplatok vedúceho zmeny, príplatok vedúceho objektu, príplatok za zbraň, za starostlivosť o služobné vozidlo, rizikový príplatok , príplatok za sťažené pracovné podmienky a pod.).

Ďalej do kalkulácie nákladov na výkon bezpečnostnej služby vstupujú náklady na stravovanie zamestnancov, náklady spojené s vytvorením pracovného miesta, náklady priamej réžie výkonu služby a nepriame náklady spojené s ekonomickým – správnym servisom firmy prevádzkovateľa bezpečnostnej služby. Tieto náklady sa pohybujú u prevádzkovateľa bezpečnostnej služby v rozsahu od 20 do 40% ceny práce uvádzanej bez odvodových povinností.

Pre predstavu o celkových nákladoch na výkon jednej hodiny výkonu bezpečnostného pracovníka, pri uplatnení minimálnej, zákonnej mzdovej sadzby a dodržaní platnej legislatívy, uvádzame nasledovnú rekapituláciu nákladov :

1. mzdové náklady 3,12 €/h
2. odvodové povinnosti 1,10 €/h
3. stravovanie zamestnancov, hodnota stravného lístku znížená o poplatok zamestnanca, prepočítaná na 1 hod. výkonu služby 0,20€/h
4. priame (12%) a nepriame náklady (13%) výkonu bezpečnostnej služby 0,12 €/h (25% mzdových nákladov)

Náklady 1 hodiny výkonu bezpečnostnej služby celkom : 5,04 €/hod.

Uvádzané celkové náklady na výkon jednej hodiny poskytovania bezpečnostnej služby môžu byť i vyššie pri priamych nákladoch z dôvodu konkrétnych náročnejších prevádzkových podmienok pri zvýšenom bezpečnostnom riziku a pod..

Samozrejme k stanoveniu odbytovej ceny za výkon strážnej služby je potrebné k uvedenej celkovej hodnoty nákladov pripočítať i hodnotu plánovaného zisku, ktorý mieni prevádzkovateľ bezpečnostnej služby dosiahnuť.

Cieľom tohto pracovného dokumentu je okrem iného i poukázanie na podstatnú skutočnosť, že niektoré nízke, neprimerané ceny za poskytovanie bezpečnostných služieb uplatňované na trhu bezpečnostného priemyslu v SR i v rámci verejného obstarávania, nedávajú záruku poskytovania kvalitnej bezpečnostnej služby pri súčasnom riziku neplnenia platnej legislatívy v oblasti miezd a odvodových povinností zo strany prevádzkovateľov bezpečnostných služieb.