Zápis o priebehu a diskusii konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku“

Pondelok, 22 November 2010

Prednášajúci a diskutujúci vo svojich vystúpeniach poukázali na problematické oblasti v Technickej službe, prekážky brániace výkonu podnikateľskej činnosti v súkromnej bezpečnosti, rozporuplnosť zákona o súkromnej bezpečnosti a iných zákonov ako aj nedôslednosť zákona o ochrane osobných údajov. Taktiež bolo poukázané na neopodstatnenú činnosť PZ SR na úseku monitorovania objektov a problémy pri výkone detektívnej služby.

Prednesené problémy vyvolali bohatú diskusiu. Veľké množstvo diskusných príspevkov sa dotýkalo najmä:

 • V súkromnej bezpečnosti na Slovensku pracuje cca 25000 zamestnancov, ktorí vykonávajú denno-denne rizikovú prácu pri ochrane majetku a osôb, ale aj udržiavaní verejného poriadku, a preto by si zaslúžili zvýšenú ochranu zo zákona.
 • Technická služba by mala byť zo zákona o SBS vyňatá.
 • Niektoré povinnosti v zákone o SBS sú v rozpore s Európskym právom a možno aj s Ústavou SR.
 • Mnohé povinnosti určené v zákone sú v rozpore s inými zákonmi (napr. Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnej starostlivosti, Zákon o pracovnom lekárstve a pod.).
 • Povinnosť preukazovať plošne zdravotnú spôsobilosť zamestnancov je diskriminačná.
 • Zákon o súkromnej bezpečnosti ukladá vedenie viacerých evidencií, ktoré pre praktický výkon sa javia ako nezmyselné.
 • Kvalitné vzdelanie pracovníkov riadnou školou je nahradené „odbornou spôsobilosťou“.
 • Súčasná aplikácia zákona v praxi nerieši postihy tých, ktorí podnikajú bez Licencie. Postihy sú namierené na tých, ktorí si plnia zákonné povinnosti.
 • Zákon na ochranu osobných údajov je nedôsledný, nejednoznačný a brániaci podnikaniu.
 • Pracoviská ochrany objektov sa zaoberajú komerčnou činnosťou a dochádza tak ku diskriminácii občanov a podnikateľov, ktorí si nemôžu zaplatiť ochranu objektu Políciou, ktorá má rovnako chrániť a pomáhať všetkým občanom SR.
 • Detektívna služba má problém pri svoje práci získavať informácie z verejných databáz (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.).
 • Desaťročnú prax zrušiť a nahradiť ju dvojročnou praxou v DS.
 • Psychologické vyšetrenia sú len komerčnou záležitosťou a ako ukazuje prax, nemajú význam pre bezproblémový výkon služby.
 • Nie je definované závažné porušenie pracovnej disciplíny v strážnej služby, ktoré by bolo v súlade so Zákonníkom práce..
 • Nie je možné okamžité zrušenie pracovného pomeru, ak pracovník nemá odbornú spôsobilosť, ktorú ale vyžaduje zákon o SBS pre výkon služby – rozpor so Zákonníkom práce.
 • Je potrebné novelizovať zákon o SBS!
 • Je potrebné zvýšiť informovanosť o nevyhnutných nákladoch na pracovníka pri splnení všetkých zákonných povinností zamestnávateľa – cena za službu.
 • Potreba vzniku stavovskej organizácie zo zákona.
 • Chýba spätná väzba od podnikateľov smerom ku vzdelávacím inštitúciám na obsah a rozsah vzdelávania pracovníkov pre oblasť bezpečnostného priemyslu.
 • Bolo konštatované, že absentuje publikačná činnosť ZOMO a bolo odporúčané, že nemusí byť nevyhnutne v papierovej forme, môže byť aj elektronická.

Prítomní sa plne stotožnili a podporujú opatrenie MF SR z októbra 2010 na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií. K veľkej úspore finančných prostriedkov môže dôjsť zrušením výkonu činností štátu, ktoré efektívnejšie a kvalitnejšie bude vykonávať súkromný sektor, napr. napojenie objektov na PCO, registrácia a vydávanie licencií pre súkromnú bezpečnosť a pod. Presunom týchto činností vznikne úspora v oblasti znižovania pracovných miezd v štátnom aparáte a sekundárne štát získa vyššie príjmy z odvodových a daňových povinností súkromného sektora, na ktorý delegoval určité činnosti.

Na konferencii boli založené dve nové odborné sekcie ZOMO a to: Sekcia Školská a Sekcia Detektívnych služieb. Za viceprezidenta SŠ bol zvolený pán prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD. – vedúci katedry bezpečnostného manažmentu FŠI Žilinskej univerzity. Za viceprezidenta SDS bol zvolený pán JUDr. Ladislav Kuffa, majiteľ firmy Detektívna Informačná Služba, Žilina.

Konferencia odporúča:

 • aby školská sekcia ZOMO vypracovala podklady pre možnú novelu zákona o Súkromnej bezpečnosti. Tento návrh bude zaslaný účastníkom konferencie na pripomienkovanie a po zapracovaní jednotlivých pripomienok bude návrh prejednaný s Úradom SBS PPZ SR. ZOMO bude iniciovať prijatie novely prostredníctvom MV SR resp. prostredníctvom skupiny poslancov NR SR.
 • aby školská sekcia v spolupráci so sekciou pre zahraničné styky vypracovala pripomienky k návrhu zákona o ochrane osobných údajov.
 • aby technická sekcia vypracovala návrh definície technickej služby v súvislosti s potrebou riešiť postavenie technickej služby v rámci zákona o súkromnej bezpečnosti.

V Banskej Bystrici 09.11.2010