Aktuality

Nové trendy prevence kriminality v zemích Visegradu

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 09. února v prostorách MV mezinárodní konferenci na téma: „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“.

Toto setkání zástupců z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska mělo za cíl představit nejen podněty a dobrou praxi efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika, konkrétní aktivity v oblasti prevence kriminality v jednotlivých zemích; hledání nových možností zapojení občanů včetně privátního sektoru do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i zvýraznilo zodpovědnost každého jednotlivce za svou bezpečnost, ochranu svého majetku a za dodržování veřejného pořádku v místě svého působení.

Dr. Garamvölgyi László z maďarské delegace ve svém příspěvku na téma „Prevence kriminality v 21 století“ reagoval na změny podob kriminality v posledním desetiletí a definoval konkrétní kroky součinnosti všech subjektů již od základního, nejdůležitějšího článku řetězce prevence – obcí a měst.

Sławomir Wagner zobecnil priority organizace prevence kriminality v Polsku, kde tak jako i v České republice vzrůstá význam sociálně situační prevence na jednotlivých stupních řízení, nárůst zapojení soukromého sektoru do boje především s majetkovou kriminalitou a představil novou formu prevence „Národní mapa bezpečnostních hrozeb“.

JUDr. Ladislav Igenyesom, PhD. se vyjádřil k aktuálnímu tématu „Zbraň ako fenomén v neštátnych bezpečnostných subjektoch“ v němž reagoval na využití střelné zbraně soukromými bezpečnostními službami, systém řízení, povolení držení a nošení zbraní ve smyslu tamního zákona.

Z jednotlivých vystoupení zástupců z řad policie ČR, obecní policie, asistentů prevence kriminality, domovníků preventistů vyplývá nutnost neustálého nalézání nových přístupů k preventivním aktivitám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a využívání konkrétních technik zvláště komunikační a vztahové prevence nejen v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách ohrožených sociální vyloučeností ale i v rámci celého území obcí a měst. Jedním z výstupů konference je i ustanovení stálé pracovní komise, která bude iniciátorem aktivit přeshraniční spolupráce v této oblasti prevence.

Oficiálne fotografie z Pražskej konferencie TU

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2016

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2016".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2016/2017.

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "najlepšia záverečná práca".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016

Útorok, 31 Január 2017

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016 pod spisovou značkou NCRpo 7982/2016.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Povinnosti v zákone o odpadoch sa týkajú každého podnikateľa

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) nadobudol účinnosť od roku 2016. Spolu s príslušnými vyhláškami zákon o odpadoch ukladá podnikateľom také povinnosti, z ktorých aspoň jedna sa bude dotýkať každého jedného podnikateľa. Viac sa dočítate:

Zákon o odpadoch TU

Strana 1 z 25