Aktuality

D.I.S. Žilina - 20. výročie založenia

V apríli oslávil náš člen, Detektívna informačná služba, s.r.o., 20. výročie založenia spoločnosti. Na slávnostnej recepcii si konateľ spoločnosti pán JUDr. Ladislav Kuffa prevzal z rúk prezidenta SKSB pána Ing. Imricha Vaváčka čestné uznanie za významný prínos v oblasti súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS

Nové trendy prevence kriminality v zemích Visegradu

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 09. února v prostorách MV mezinárodní konferenci na téma: „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“.

Toto setkání zástupců z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska mělo za cíl představit nejen podněty a dobrou praxi efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika, konkrétní aktivity v oblasti prevence kriminality v jednotlivých zemích; hledání nových možností zapojení občanů včetně privátního sektoru do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i zvýraznilo zodpovědnost každého jednotlivce za svou bezpečnost, ochranu svého majetku a za dodržování veřejného pořádku v místě svého působení.

Dr. Garamvölgyi László z maďarské delegace ve svém příspěvku na téma „Prevence kriminality v 21 století“ reagoval na změny podob kriminality v posledním desetiletí a definoval konkrétní kroky součinnosti všech subjektů již od základního, nejdůležitějšího článku řetězce prevence – obcí a měst.

Sławomir Wagner zobecnil priority organizace prevence kriminality v Polsku, kde tak jako i v České republice vzrůstá význam sociálně situační prevence na jednotlivých stupních řízení, nárůst zapojení soukromého sektoru do boje především s majetkovou kriminalitou a představil novou formu prevence „Národní mapa bezpečnostních hrozeb“.

JUDr. Ladislav Igenyesom, PhD. se vyjádřil k aktuálnímu tématu „Zbraň ako fenomén v neštátnych bezpečnostných subjektoch“ v němž reagoval na využití střelné zbraně soukromými bezpečnostními službami, systém řízení, povolení držení a nošení zbraní ve smyslu tamního zákona.

Z jednotlivých vystoupení zástupců z řad policie ČR, obecní policie, asistentů prevence kriminality, domovníků preventistů vyplývá nutnost neustálého nalézání nových přístupů k preventivním aktivitám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a využívání konkrétních technik zvláště komunikační a vztahové prevence nejen v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách ohrožených sociální vyloučeností ale i v rámci celého území obcí a měst. Jedním z výstupů konference je i ustanovení stálé pracovní komise, která bude iniciátorem aktivit přeshraniční spolupráce v této oblasti prevence.

Oficiálne fotografie z Pražskej konferencie TU

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2016

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2016".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2016/2017.

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "najlepšia záverečná práca".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016

Útorok, 31 Január 2017

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016 pod spisovou značkou NCRpo 7982/2016.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Strana 1 z 25