Aktuality SKSB - asociácia bezpečnostného priemyslu SR

Okrúhly stôl k legislatívnemu vývoju v oblasti súkromnej bezpečnosti v krajinách V4

Dňa 25.04.2024 na pôde Akadémie Policajného zboru SR sa uskutočnil Okrúhly stôl k legislatívnemu vývoju v oblasti súkromnej bezpečnosti v krajinách V4. Podujatie otvorila prorektorka A PZ pplk. Prof. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. Viac...

Pracovné stretnutie vedenia ZPS s vedením SKSB

Dňa 23.02.2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia Združenia podnikateľov Slovenska s vedením Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti. Za ZPS sa stretnutia zúčastnil: Ing. Ján Solík, PhD., prezident ZPS. Za SKSB sa stretnutia zúčastnili: Ing. I. Vavaček, prezident SKSB a Ing. I. Fiala, tajomník SKSB. Celá správa zo stretnutia TU.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS v strážnej službe pri dodržaní zákonom stanovených podmienok - aktualizácia č.2 - MMN pre rok 2024

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19.12.2023 schválila SNR v treťom čítaní zákon č. 530/2023 Z.z., ktorý rieši v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií prijatie tzv. konsolidačného balíčka. Predmetný zákon bol následne zverejnený v Zbierke zákonov 30.12.2023. Nakoľko pôvodný dokument MMN pre rok 2024 bol vypracovaný v Septembri a následne schválený v SKSB v Októbri 2023 a prijatím zákona č. 530/2023 Z. z. došlo k zmene pri odvodových povinnostiach zamestnávateľov (k zvýšeniu o 1 % na 36,2 %) s účinnosťou od 01.01.2024 bola vypracovaná aktualizácia č. 2 MMN pre rok 2024. Predmetné zvýšenie odvodov pre zamestnávateľov je na prechodné obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027 (zákon č. 530/2023 Z. z.). podrobnosti nájdete TU.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024. Podrobnosti nájdete TU.

Slávnostná akadémia - Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku v Bratislave

Dňa 22. júna 2023 sa prezident SKSB na pozvanie súkromnej Strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku , zúčastnil slávnostnej akadémie konanej pri príležitosti ukončenia školského roku 2022-23. Počas akadémie prezident SKSB Ing. Imrich Vavaček a riaditeľ SOŠOOaM Ing. Milan Strojný uskutočnili krátke pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodli na ďalšej spolupráci školy a komory.

Prezident SKSB pri tejto príležitosti ocenil dosiahnuté úspechy školy a zablahoželal zriaďovateľovi Ing. Štefanovi Kurillovi k rozvoju a dosiahnutej vysokej úrovne školy, ako aj k úspešnej akadémii, ktorá bola iste veľkým zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 1
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 1
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 2
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 2
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 3
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 3
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 4
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 4
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 5
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku 5

Najnovšie trendy lepšej regulácie v SR alebo „Ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby sme zlepšili podnikateľské prostredie v SR“.

Na základe pozvania ZPS sa prezident SKSB ing. Imrich Vavaček zúčastnil 12. júna 2023 konferencie "Najnovšie trendy lepšej regulácie v SR"organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj krátke pracovné stretnutie s prezidentom ZPS Jánom Solíkom. Témou bolo zorganizovanie rokovania s predsedom ÚVO JUDr. Petrom Kubovičom k otázke nerealne ceny vysúťažené pri verejnom obstarávaní za služby SBS. Prezident ZPS vyjadril podporu SKSB v tejto veci a prisľúbil vyvinuť aktivity na čo najskoršie zrealizovania rokovania s predsedom UVO.

Ochrana mäkkých cieľov - konferencia

V Prahe sa uskutočnila 8. Júna 2023 konferencia na tému ochrana mäkkých cieľov. Organizátorom bola Komora podnikov komerčnej bezpečnosti Českej republiky / KPKB ČR/. Na pozvanie organizátorov sa konferencie zúčastnil prezident SKSB Ing. Imrich Vavaček. Na konferenciu sa registrovalo viac ako 260 účastníkov. Vystúpilo celkovo 17 prednášateľov.

V rámci tohto podujatia sa uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta SKSB a prezidenta KPKB ČR Ing. Václava Jahodářa. Na rokovaní obe strany prejavili záujem o hlbšiu spoluprácu. Ako prvá oblasť možnej spolupráce sa javí ochrana mäkkých cieľov, nakoľko táto problematika je pre Slovensko veľmi aktuálna, keďže nám tu absentujú základné dokumenty týkajúce sa celkovej metodiky ako aj jednotlivé rezortné metodiky ochrany mäkkých cieľov. V ČR oproti tomu už prebiehajú aj prvé pilotné projekty a aktívne sa do problematiky zapájajú vypracovaním dokumentov na lokálne podmienky aj Odbory bezpečnosti a krízového riadenia jednotlivých krajských úradov v ČR.

Ochrana_makkych_cielov_Praha_2023
Ochrana_makkych_cielov_Praha_2023

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.06.2023 do 31.12.2023

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.06.2023 do 31.12.2023. Podrobnosti nájdete TU.

Postoje ZPS k energetickej kríze

V najnovšom vydaní týždenníka Trend nájdete postoje a vyjadrenia ZPS k energetickej kríze, ale aj ďalším aktuálnym témam v podnikateľskom prostredí. (pozri TU)

Snem Združenia podnikateľov Slovenska

Dňa 13.10.2022 sa v Bratislave konal snem Združenia podnikateľov Slovenska. Snem ZPS schválil nasledujúce priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2023:

 • 1. Ochrana pred obmedzovaním podnikateľských slobôd a nedomyslenými reguláciami, najmä v dôsledku brzdenia inflácie, riešenia energetickej krízy a dosahovania ekologických cieľov.
 • 2. Zastavenie rastu verejného sektora, verejných výdavkov a efektívne využívanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 • 3. Zásadná zmena vzdelávacieho systému.
 • 4. Zamedzenie rastu finančného zaťaženia podnikania, najmä zavádzania selektívnych daní.
 • 5. Otváranie verejnej diskusie o účinných reformách takmer vo všetkých oblastiach života (dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo a i.).

Slovenskú komoru súkromnej bezpečnosti na sneme reprezentoval prezident komory, pán Ing. Imrich Vaváček.

Ing_Imrich_Vavacek_prezident_SKSB
Ing_Imrich_Vavacek_prezident_SKSB
Jan_Solik_prezident_ZPS
Jan_Solik_prezident_ZPS

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Podrobnosti nájdete TU.

Ročný výkaz odpracovaných hodín

Minimálna mzda v roku 2023

Podľa mediálnych informácií ( https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/633648-minimalna-mzda-2023-dosiahla-sa-historicka-zhoda-vyse-200-tisic-pracujucich-zarobia-desiatky-eur-navyse/ ) minimálna mzda v roku 2023 dosiahne výšku 700 eur:

"Odborári a zamestnávatelia sa dohodli na tom, že sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok zvýši zo súčasných 646 eur na 700 eur. Na tlačovej besede to uviedol viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko. Ide o historicky prvú dohodu zamestnávateľov a odborárov na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok."

Novela zákona o SB - medzirezortné pripomienkové konanie

V medzirezortnom pripomienkovom konaní v spolupráci so ZPS, MH SR, RUZ a SBA sa komore podarilo presadiť zmeny všetkých zásadných pripomienok, ktoré komora považovala za dôležité (prehľad pripomienok ). Nakoniec aj pri novele §40 sa de facto dosiahol stav ako bol pred novelou :

Znenie novelizačných bodov k úprave § 40 novelou zákona o SBS:

 • 1. V § 40 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obsah štatistických údajov a vzor tlačiva štatistických údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
 • 2. V § 40 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú: „c) zoznam chránených objektov a chránených miest, kde je vykonávaná fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením podľa § 3 písm. a), b), f) a i), okrem objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov26a), obsahujúci názov a adresu chráneného objektu alebo chráneného miesta, d) zoznam zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby uzavretých v uplynulom kalendárnom roku obsahujúci údaje podľa § 38 ods. 4 písm. c), deň uzavretia zmluvy, dobu, na ktorú bola uzavretá a predmetu zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 až 5,“. Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f). Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie: „26a) § 27 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.“.
 • 3. V § 40 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak počas uplynulého kalendárneho roka nastal prípad uvedený v odseku 2“.
 • 4. V § 40 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a telefonický kontakt“.
 • 5. V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
 • 6. V § 40 ods. 3 sa vypúšťa slovo „najmä“ a za slovami „odovzdanej osobe“ sa vypúšťa čiarka a slová „údaje o zmluvách o poskytovaní bezpečnostnej služby s uvedením jej účastníkov, dňa uzavretia zmluvy, doby, na ktorú bola uzavretá, predmetu zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 až 5“.
 • 7. V § 40 sa vypúšťa odsek 5.

Na MRPK bolo konštatované, že zákon o SB je zastaralý. Učastníci MRPK sa zhodli na potrebe vytvorenia nového zákona o SB.

Zamestnávanie Ukrajincov v SB

Pri zamestnávaní občanov Ukrajiny pri preukazovaní bezúhonnosti odpisom z registra trestov je treba postupovať podľa § 13 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti. Ak nemôže osoba predložiť odpis z registra trestov, pretože jej ho štát nevydá (v tomto prípade z dôvodu vojenského konfliktu), predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú, a že jej nebol uložený zákaz činnosti podľa § 13 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Pracovné stretnutie vedenia ZPS s vedením SKSB

Dňa 11.02.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia Združenia podnikateľov Slovenska s vedením Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti. Stretnutie iniciovala SKSB. Za ZPS sa stretnutia zúčastnili: Ing. Ján Solík, PhD., prezident ZPS a JUDr. Ľudovít Paus, generálny sekretár ZPS. Za SKSB sa stretnutia zúčastnili: Ing. I. Vavaček, prezident SKSB a Ing. I. Fiala, tajomník SKSB.

Účastníci stretnutia rokovali hlavne o týchto témach:

 • Novela zákona o SB - ZPS podporí v legislatívnom procese pripomienky SKSB.
 • Nový zákona o súkromnej bezpečnosti – SKSB navrhla v spolupráci so ZPS iniciovať stretnutie zástupcov Ministerstva vnútra a Ministerstva hospodárstva SR na úrovni štátnych tajomníkov a zástupcov SKSB a ZPS s cieľom prerokovania možnosti tvorby nového zákona o súkromnej bezpečnosti. Výsledkom rokovania bolo, že ZPS podporuje návrh a vyvinie aktivity na zorganizovanie takéhoto stretnutia.
 • Potreba novely zákona o VO – prerokovávaná bola možnosť presadiť do zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predloženia kalkulácie ceny za služby pri verejnom obstarávaní služieb obstarávateľovi.
 • Nekalá súťaž pri poskytovaní služieb PCO a výjazdov na objekty Políciou SR, mestskými a obecnými políciami, ktorí poskytujú túto službu za využívania výhod krytia nákladov na túto službu z rozpočtov štátu resp. miest a obcí.

V súvislosti s prerokovanými problematickými bodmi v oblasti legislatívy ZPS navrhlo iniciovať spoluprácu s analytickými odbormi Slovak Business Agency (Centrum lepšej regulácie a Odbor výskumu podnikateľského prostredia) pri príprave analytických materiálov súvisiacich s kľúčovými problémami v oblasti regulácie podnikania v oblasti súkromnej bezpečnosti v SR a prípravu komplexného návrhu opatrení na zlepšenie súčasného stavu.

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ďakuje prezidentovi ZPS p. Solíkovi za porozumenie a snahu poskytnúť pomoc pri riešení problémov SKSB.

Odborná konferencia: "Riešenia civilnej bezpečnosti pre Slovensko"

Slovensko-nemecká odborná konferencia "Riešenia civilnej bezpečnosti pre Slovensko“ sa bude konať online dňa 8. marca 2022.

Nemeckí a slovenskí odborníci Vám predstavia nové poznatky, najnovšie trendy a best practices z oboch krajín. Inovatívne nemecké spoločnosti Vám predstavia svoje produkty a riešenia, s cieľom nadviazania nových obchodných vzťahov na Slovensku. Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.

Rovnako je možné 8.marca poobede, alebo počas celého dňa 9-10.marca 2022 viesť individuálne online kooperačné rozhovory so zúčastnenými nemeckými firmami. Registračný link na konferenciu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eo4mstVsRGSE08UEAmptRg , program a profily firiem, s ktorými môžete realizovať kooperačné rozhovory nájdete na našej webovej stránke: https://slowakei.ahk.de/sk/podujatia/detail-view-sk/riesenia-civilnej-bezpecnosti-pre-slovensko

Konferencia k civilnej bezpečnosti - SRE, marec 2022

Európska komisia, francúzsky Generálny sekretariát obrany a národnej bezpečnosti (SGDSN) a francúzske Ministerstvo vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií (MESRI) organizuje počas francúzskeho Predsedníctva Rade EÚ, po dvoch rokoch prestávky, medzinárodnú konferenciu v oblasti civilnej bezpečnosti – Security Research Event (SRE) s názvom „ Shaping EU Resilience: research and innovation to face future security challenges “. Podujatie sa uskutoční 1. – 2. 3. 2022 v Cité des sciences et de l’industrie v Paríži.

Viac informácií spolu s odkazom na program a registráciu nájdete na stránke: ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Podrobnosti nájdete TU.

Rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR

SKSB požiadalo o pracovné stretnutie št. tajomníka MH SR PhDr. Jána Oravca, Csc. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 19. októbra 2021 od 11,00 hod. Predmetom, rokovania bol nasledovný okruh tém:

 • 1. Zákon o verejnom obstarávaní.
 • 2. Zákon o súkromnej bezpečnosti.
 • 3. Poskytovanie služieb PCO a výjazdov na objekty chránené EZS zo strany Mestských a Obecných polícií, ako aj zo strany PZ SR.
 • 4. Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS v strážnej službe pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2022.
 • 5. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí 1/2014.

Závery rokovania:

K bodu 1:

MH pokiaľ ide o novelu zákona o VO zašle SKSB informáciu o súčasnom stave legislatívneho procesu.

K bodu 2:

Zo strany SKSB bola podaná informácia o dôvodoch potreby nového zákona o SB. Z rokovania vyplynulo, že riešením tohto problému by mohlo byť spoločné rokovanie na pôde ZPS, na ktorom by sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Ministerstva hospodárstva SR a SKSB.

K bodu 3:

V tejto časti SKSB vysvetlilo súčasný stav, ktorý považuje za neprijateľný. Bolo dohodnuté, že SKSB zašle písomný rozbor situácie a MH SR na základe toho si vyžiada stanovisko zainteresovaných.

K bodu 4:

SKSB požiadalo MH SR o odborné stanovisko k materiálu MMN pre rok 2022. Bolo dohodnuté, že po doručení tohto materiálu sa odborné útvary MH SR k nemu vyjadria.

K bodu 5:

Bolo dohodnuté, že v prípade, keď sa bude robiť novela zákona 1/2014, tak SKSB má záujem o podieľaní sa na príprave tejto novely, nakoľko sa tento zákon týka aj pracovníkov SBS. Vedenie SKSB ďakuje pánovi PhDr. Jánovi Oravcovi, CSc. za pochopenie problémov, ktoré trápia členov komory a tiež za ochotu nájsť riešenia uvedených tém.

Čestné uznanie pánovi JUDr. Milanovi Puškášovi

cdPredstavenstvo SKSB udelilo čestné uznanie pánovi JUDr. Milanovi Puškášovi pri príležitosti jeho 70. narodenín za významný prínos pre rozvoj súkromnej bezpečnosti na Slovensku, ako aj za dlhodobé odborné manažovanie úspešnej spoločnosti v regióne Trnavského kraja za uplynulých 21 rokov. Čestné uznanie a blahoželanie k jubileu odovzdal dňa 04.06.2021 prezident SKSB Ing. Imrich Vavaček.

2021-70-1.jpg
2021-70-1.jpg
2021-70-2.jpg
2021-70-2.jpg
2021-70-3.jpg
2021-70-3.jpg

Stretnutia prezidenta ZPS a prezidenta SKSB

Dňa 24.05.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska Jánom Solíkom. Stretnutie iniciovala Slovenská komora súkromnej bezpečnosti. Za SKSB sa stretnutia zúčastnili: Ing. I. Vavaček, prezident SKSB a Ing. I. Fiala, tajomník SKSB.

Predmetom rokovania bolo:

 • Novela Zákona o verejnom obstarávaní
 • Účastníci rokovania po oboznámení sa s návrhom SKSB na novelu zákona o VO sa zhodli, že tento návrh rieši problém neprimerane nízkych vysúťažených cien za služby. Ide o úpravu, kde bude zo zákona povinnosťou obstarávateľa si vyžiadať kalkuláciu ponúkanej ceny a skontrolovať či kalkulácia je v súlade s platnými normami a zákonmi. Tento návrh bude uplatnený v rámci prebiehajúceho MPK .
 • Zníženie zaťaženosti subjektov podnikajúcich v oblasti SBS
 • Bol prerokovaný problém duplicity pri povinných lekárskych prehliadkach. SKSB predložila návrh zrušiť pracovné lekárstvo pre zamestnancov , na ktorých sa vzťahuje Zákon o súkromnej bezpečnosti, nakoľko ten už upravuje zdravotnú spôsobilosť aj povinnosť pravidelných preventívnych prehliadok špeciálnou vyhláškou MZ SR č. 33/2006 Z. z. Tento návrh bol účastníkmi rokovania akceptovaný. Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ďakuje prezidentovi ZPS p. Solíkovi za pochopenie problémov SKSB, jeho podporu a aktívny prístup pri ich riešeniach.

List ministrovi zdravotníctva SR

Dňa 07.04.2021 bol zaslaný list ministrovi zdravotníctva SR pánovi MUDr. Vladimírovi Lengvarskému, MPH. List si môžete prečítať TU.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Od 15.03.2021 Vyhláška č. 111/2021 ÚVZ SR nariaďuje povinnosť nosiť v priestoroch interiérov respirátor alebo obdobný prostriedok s minimálnou klasifikáciou FFP2. Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie tohto opatrenia na pracovisku a rovnako aj v priestoroch interiérov u klientov, obchodných partnerov a pod. (Vyhláška TU)

Prezident SKSB žiada ministrov zdravotníctva a vnútra o zaradenie pracovníkov SBS do očkovania

Dnes 3.2.2021 prezident SKSB, p. Ing. I. Vavaček, požiadal listom ministra zdravotníctva, p. Krajčiho a ministra vnútra, p. Mikulca, aby zaradili pracovníkov SBS do plánu očkovania. (List TU)

Predkladanie správy o činnosti bezpečnostných služieb

Tento rok je možnosť podať správu o činnosti bezpečnostných služieb aj elektronicky.

1. Správu považuje MV Ú SBS za doručenú dňom 31.01.2021 (treba počítať s možným oneskorením pošty). Pri podaní správy poštou je rozhodujúci dátum prijatia na MV a nie dátum podania na pošte.

2. Pri elektronickom podaní správy musí byť správa opečiatkovaná a podpísaná konateľom. Pri elektronickom podaní MV akceptuje iba „kvalifikovaný elektronický podpis“ vydaný v zmysle zákona 272/2016, teda správu musíte vytlačiť, opečiatkovať, preskenovať, ako prílohu zaslať a celú potvrdiť kvalifikovaným elektronickým podpisom. Nestačí len strohé zaslanie elektronického dokumentu alebo preskenovaného dokumentu, ako prílohy cez portál slovensko.sk.

Manuál na testovanie zamestnancov vo firmách

Vláda SR dnes schválila manuál na testovanie zamestnancov vo firmách (pozri TU) .

Na nakladanie s odpadom vznikajúcim počas testovania zamestnávateľmi sa aj naďalej vzťahujú odporúčané postupy UVZ SR, zverejnené v apríli 2020 – ich celé znenie nájdete na tomto odkaze: https://buff.ly/360B2cI

Pracovné stretnutie na Ministerstve hospodárstva SR

Dňa 8.1.2021 sa uskutočnilo už druhé pracovné rokovanie na Ministerstve hospodárstva so štátnym tajomníkom PhDr. Jánom Oravcom, CSc.

Predmetom rokovania bolo:

 • 1. KILEČKO 2 – body týkajúce sa Súkromnej bezpečnosti na Slovensku
 • 2. Novela Zákona o verejnom obstarávaní.
 • 3. Pripomienky k Plánu obnovy SR.
 • 4. Eurofondy a súkromná bezpečnosť.
 • 5. Žiadosť SKSB o zaradenie pracovníkov SBS do Pandemického plánu SR.

Na úvod stretnutia sa prezident SKSB poďakoval, že Ministerstvo hospodárstva SR sa zaoberá skvalitňovaním podnikateľského prostredia aj v oblasti súkromnej bezpečnosti. Jednotlivo ide o malé kroky, ale vo výsledku sú to prvé kroky vôbec za dlhé obdobie, ktoré sa zaoberajú odvetvím súkromná bezpečnosť aj ako podnikanie.

V ďalšej časti boli prerokované návrhy SKSB, ktoré boli zaslané v rámci výzvy MH pre tvorbu opatrení „KILEČKO“. Z celkového zoznamu opatrení „KILEČKO 2“ bolo zo strany SKSB vybraných 48 bodov pozri TU , ktoré sa týkajú skvalitnenia podnikateľského prostredia SB a v týchto bodoch sa môže aj SKSB spolupodieľať na ich finalizácii.

V ďalšom vedenie Ministerstva hospodárstva SR bolo požiadané o podporu novely zákona o verejnom obstarávaní, kde SKSB chce presadiť minimálne dva inštitúty v zákone o VO:

 • a. Inštitút povinnosti predloženia kalkulácie ponúkanej ceny za službu pri dodržaní všetkých zákonom či inými normami stanovených podmienok.
 • b. Inštitút automatickej valorizácie ceny pri akejkoľvek zmene vstupných parametrov vyplývajúcich zo zákona či inej normy určenej štátom (napr. min. mzda, príplatky, a pod.).

K Plánu obnovy SR SKSB predložila pripomienku, v ktorej upozorňuje na nutnosť vyčlenenia financií aj na bezpečnosť.

Zvláštna časť bola venovaná možnosti čerpania eurofondov aj subjektmi z oblasti súkromnej bezpečnosti. Týka sa to hlavne firiem podnikajúcich v oblasti regulovanej licenciou Technickej služby.

Pán štátny tajomník, nakoľko za MH zasadá aj v Pandemickej komisii, bol požiadaný o podporu žiadosti SKSB na zaradenie pracovníkov SBS v Pandemickom pláne SR do zoznamu „Rizikové skupiny obyvateľstva“. V súvislosti s tým mu bol poskytnutý list adresovaný ministrovi zdravotníctva z 1.10.2021, v ktorom SKSB zdôvodnila svoju požiadavku. V závere prezident SKSB poďakoval za ústretovosť a konštruktívne rokovanie o problémoch, ktoré považuje SKSB za dôležité pre ďalší rozvoj súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Za SKSB sa rokovania zúčastnili : Ing. Imrich Vavaček, prezident SKSB a Ing. Martin Štubian viceprezident SKSB

Národný plán obnovy

Pripomienka Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti

Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať cca 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy, musí prísť s Národným plánom obnovy a odolnosti. Miliardy eur, by malo Slovensko podľa Komisie... využiť na reštrukturalizáciu hospodárstva, aby sa stalo udržateľnejšie a odolnejšie nielen voči koronakríze, ale aj voči dôsledkom zmeny klímy, ale aj voči novým bezpečnostným útokom. Aktuálne bezpečnostné prostredie je vystavené a konfrontované novými hrozbami, alebo modifikáciou starých hrozieb. To znamená, že napríklad terorizmus nabral úplne iný rozmer a trend ako v minulosti. Útoky na mäkké ciele už nie sú len doménou ďalekého zahraničia. Kybernetické útoky nezastavila ani pandémia. Útoky zasahujú nie len bezpečnostné prostredie, ovplyvňujú špecifické udalosti, vyplývajúce zo širšieho spektra väzieb a súvislostí.

Už v 90-tych rokoch sa objavuje pojem „nové bezpečnostné prostredie“ ktorým sa jeho používatelia snažili odlíšiť novodobé hrozby od tých v predchádzajúcom období. Rozvojom technológii, otvorením trhov a voľným pohybom osôb sa novodobé hrozby kvalitatívne, ale aj kvantitatívne menia. V čase keď má prísť k masívnemu investovaniu prostriedkov v rámci Národného plánu obnovy SR, bolo by veľmi nezodpovedné a krátkozraké, keby sa časť týchto prostriedkov nevenovala aj bezpečnosti a teda ochrane týchto, ale nielen týchto investícií.

Predstavme si príklad, že v rámci reformy školstva sa venujú nemalé prostriedky do vybavenia škôl novými technológiami, ale na ochranu budovy už prostriedky nedáme. Nuž potom z večera do rána sa nám môže stať, že o drahé technologické prostriedky prídeme vďaka vlamačom. Nevenujeme dostatočné prostriedky na elektronické protipožiarne systémy tak nestihneme dostatočne zavčasu zareagovať na možný požiar čo môže spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale aj tragické škody na životoch. Zanedbáme vybudovanie bezpečných vstupných systémov a neznížme tým riziko možného výskytu incidentov ako napr. na ZŠ vo Vrútkach. Nevykonáme opatrenia proti kybernetickým útokom a prídeme o dáta aj o nechránené technológie. Za všetky hovorí medializovaný kybernetický útok na Fakultnú nemocnicu v Brne, ale aj únik časti dát pacientov z NCZI SR.

Investícia do bezpečnosti musí byť úmerná chráneným záujmom a hodnotám. Preto je nevyhnutné, aby sa systém budoval na základe vypracovanej metodiky, ktorá by určila rámce aj rozsah pre jednotlivé subjekty s možnosťou stavebnicového dopĺňania podľa vývoja bezpečnostnej situácie.

Metodika je záležitosťou centrálnych úradov a realizačné manuály v zmysle metodiky, by si mali vypracovať jednotlivé koncové subjekty. Absentuje jedno aj druhé. Nemáme vypracovanú Centrálnu metodiku na ochranu tzv. mäkkých cieľov ani metodiky v jednotlivých rezortoch, ktorých sa to týka a pokiaľ ide o manuál ochrany konkrétneho subjektu-cieľa, tak tie sú napr. v školstve amatérsky riešené podľa finančných možností najčastejšie podľa možností sponzorských príspevkov. Záverom sa dá konštatovať, že vďaka doteraz nevídanému rozsahu prostriedkov sa vytvoria aj veľké hodnoty, ktoré je potrebné chrániť a zabezpečiť účinnými modernými technológiami a postupmi.

Nesmieme, ale zabudnúť, že chrániť potrebujeme nie len hmotný majetok, aj keď veľkej hodnoty, ale aj obyvateľstvo Slovenska, lebo je súčasťou "nového bezpečnostného prostredia" a bezpečnostné riziká súčasnej doby môžu spôsobiť aj nevratné tragické následky. Je potrebné upozorniť, že táto problematika je prierezová a je nanajvýš dôležité iniciovať zodpovedné zložky k potrebným aktivitám.

ROKOVANIE CoESS a SKSB

SKSB bola zo strany CoESS oslovená nasledovným listom:

S potešením sa s Vami podelím o najnovšiu Bielu knihu Konfederácie európskych bezpečnostných služieb (CoESS) s názvom „The New Normal 2.0: Private Security and COVID-19 in Europe“. Dúfam, že ako poprednú asociáciu súkromnej bezpečnosti na Slovensku, Vás biela kniha zaujme. Analyzuje zásadnú úlohu súkromnej bezpečnosti pri zvládaní pandémie v Európe, jej ekonomický dopad na bezpečnostný priemysel a strategický výhľad pre tento sektor vrátane 10-tich odporúčaných opatrení. Ako určite viete, CoESS zastupuje 23 národných združení súkromnej bezpečnosti, 45 000 spoločností a 2 milióny strážcov po celej Európe. Sme jedinou európskou organizáciou zamestnávateľov zastupujúcou súkromné bezpečnostné služby, ktorú uznáva Európska komisia. Ďalšie informácie o aktivitách CoESS a našom novozvolenom predstavenstve a predsedovi sú na www.coess.org a v priloženej brožúre. Boli by sme veľmi radi, keby sme sa dozvedeli aj o skúsenostiach vo Vašej krajine s aktuálnou situáciou, preto nás prosím neváhajte kontaktovať. Veľmi sa tešíme na nadviazanie dialógu s Vami.

Odpoveď zo strany SKSB na výzvu CoESS bola nasledovná:

Ďakujeme za oslovenie Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti. Veľmi si to vážime a zároveň chceme poďakovať aj za zaslanie CoESS White Paper 2020. The New Normal 2.0 - Private Security and COVID-19 in Europe. Vašu výzvu na dialóg radi prijímame. Budeme veľmi radi, keď sa dialóg v Európe v oblasti súkromnej bezpečnosti bude rozvíjať a bude dosahovať vyššiu úroveň. Chceme vyjadriť presvedčenie, že dialóg bude úplne na novej úrovni a nie ako pri tvorbe predchádzajúcej Bielej knihy, kde boli o stave súkromnej bezpečnosti v Slovenskej republike uvedené veľmi nepresné informácie a naše pripomienky neboli vôbec akceptované a ani sme neobdržali na náš podnet žiadnu odpoveď. V skvalitnení dialógu vidíme pozitívne impulzy pre rozvoj súkromnej bezpečnosti v jednotlivých krajinách, ako aj skvalitnenie konkrétnej spolupráce na jednotlivých projektoch, ako aj zjednocovanie stanovísk pri tvorbe novej legislatívnej úpravy súkromnej bezpečnosti v EU. Na základe uvedeného sa uskutočnilo dňa 02. 12. 2020 video rokovanie s predstaviteľmi organizácie CoESS.

Za SKSB sa rokovania zúčastnili : Imrich Vavaček, prezident SKSB Martin Štubian, viceprezident SKSB pre zahraničné styky Ivan Fiala, tajomník SKSB Renáta Nociarová, tlmočenie Za CoESS sa rokovania zúčastnili: Vinz Van Es, prezident CoESS Eduardo Cobas Urcelay, druhý viceprezident CoESS Catherine Pianu, generálna riaditeľka CoESS V rámci rokovania boli prediskutované tri hlavné bloky problémov:

 • možnosti spolupráce v legislatívnej oblasti
 • ale aj konkrétne v oblasti pomoci cezhraničnej spolupráce pri bezpečnostných eskortách
 • ako aj pôsobenie na celoeurópsku úpravu v oblasti technickej služby

Rokovanie prebiehalo vo veľmi priateľskej, konštruktívnej atmosfére a SKSB bolo vyzvané na zváženie možnosti stať sa členom CoESS.

Zákaz vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 16/2020 nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška TU.

Odpoveď ÚSBS na "Žiadosť o stanovisko k výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva – maskovanie tvare"

Dňa 19.10.2020 požiadala SKSB úrad SBS o stanovisko k povinnosti zakrývania horných dýchacích ciest, ktorú nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Odpove si prečítajte TU.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Podrobnosti nájdete TU.

Návrh prezidenta SKSB na doplnenie pandemického plánu

Dňa 01.10.2020 prezident SKSB, p. Ing. Imrich Vavaček, zaslal list ministrovi zdravotníctva SR a ministrovi vnútra SR s návrhom o doplnenie pandemického plánu. List si môžete prečítať TU.

Pracovné stretnutie na MV SR

Na základe podnetu Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti zaslaného Ministrovi vnútra SR sa dňa 13.07.2020 uskutočnilo pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MV SR p. Lukášom Kyselicom.

Predmetom rokovania boli nasledovné témy:

 • Zákon o súkromnej bezpečnosti.
 • Legislatívny nesúlad niektorých zákonov upravujúcich prevádzkovanie SBS.
 • Problém ceny služieb generovaný pri verejnom obstarávaní.
 • Poskytovanie služieb ochrany objektov Políciou SR, prevádzkovanie PCO a výjazdy PZSR pri ochrane súkromných objektov.

Na úvod stretnutia prezident SKSB zhodnotil situáciu v rámci hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré sa vykonávajú na základe rozhodnutia UVZ. Skonštatoval, že v prvej línii sa ocitli aj pracovníci SBS a zaslúžia si tiež poďakovanie za svoju prácu, ktorú vykonávajú v sťažených podmienkach a nie vždy aj dostatočne vybavení ochrannými pomôckami.

Zo strany SKSB boli v krátkosti zhrnuté body zdôvodňujúce potrebu prípravy nového zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorý by odrážal súčasné požiadavky aplikačnej praxe a zároveň rešpektoval skutočnosť, že poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti je aj podnikaním. SKSB bolo požiadané, aby predložilo návrh zdôvodňujúci potrebu nového zákona o SB.

Potreba nového zákona o SB bola zo strany SKSB zdôvodňovaná aj tým, že v súčasnosti Zákon o SB je vo viacerých bodoch v rozpore s inými platnými zákonmi.

Témou rokovania boli aj ceny za služby v oblasti súkromnej bezpečnosti resp. všeobecne v oblasti služieb. SKSB požiadala o podporu znenia navrhovanej novely zákona o VO, kde by obstarávateľ bol povinný vyradiť ponuku, ktorá by neobsahovala kalkuláciu nákladov na službu, so zohľadnením všetkých noriem a zákonov, ktoré majú vplyv na nákladovú položku v čase konania súťaže.

Účastníci zhodnotili aj situáciu v oblasti poskytovania služieb monitoringu súkromných objektov prostredníctvom PCO prevádzkovaných Políciou. Bola poskytnutá informácia o doterajšom postupe SKSB v tejto oblasti. MV SR zaujme stanovisko, o ktorom bude informovať SKSB.

Za SKSB sa stretnutia zúčastnili : Ing. Imrich Vavaček prezident SKSB a Ing. Ivan Fiala, tajomník SKSB

Stretnutie prezidenta ZPS so zástupcami SKSB

Dňa 03.07.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska Jánom Solíkom. Stretnutie iniciovala Slovenská komora súkromnej bezpečnosti. Za SKSB sa stretnutia zúčastnili: Ing. I. Vavaček, prezident SKSB, Ing. M. Štubian viceprezident SKSB a Ing. I. Fiala, tajomník SKSB. Predstavitelia SKSB informovali prezidenta ZPS o témach, ktoré sú aktuálne predmetom riešenia v SKSB. Ide hlavne o:

 • Potrebu nového zákona o súkromnej bezpečnosti nakoľko súčasný zákon je nevyhovujúci, keďže vôbec nezohľadňuje fakt, že súkromná bezpečnosť je aj podnikanie. Navyše teraz platný zákon je v niektorých jeho častiach aj v rozpore s inými platnými zákonmi. V tejto súvislosti bola ocenená aj každoročná aktivita ZPS pri vyhlasovaní ankety "Byrokratický nezmysel roka".
 • Riešenie nevyhovujúceho stavu pri verejnom obstarávaní služieb, kde výsledkom obstarávaní sú neprimerane nízke ceny. Problémom je aj to, že už pri vyhlasovaní VO je nereálne stanovená PHZ - predpokladaná hodnota zákazky. Riešením je novela zákona o VO.
 • Odstránenie nerovnosti v podmienkach poskytovania služieb PCO a výjazdov na objekty, kde PZ SR, mestské a obecné polície poskytujú tiež túto službu, ale za využívania výhod krytia nákladov na túto službu z rozpočtov štátu resp. miest a obcí.

Účastníci rokovania sa zvlášť venovali aktuálnej téme skvalitnenia podnikateľského prostredia prostredníctvom tzv. "Podnikateľského kilečka" (zákon z 9. júla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19), ako aj námetom SKSB pre ďalší pripravovaný balíček zlepšení.

Účastníci stretnutia našli zhodu názorov týkajúcich sa priorít SKSB v oblasti podnikateľského prostredia (novela zákona o VO, vytvorenie nového zákona o SB a i.), ako aj aktívnej účasti zástupcov SKSB v príslušných pracovných skupinách a dohodli sa na intenzívnejšej spolupráci pri riešení problémov v podnikateľskom prostredí. Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ďakuje prezidentovi ZPS p. Solíkovi za pochopenie problémov SKSB a jeho konštruktívny prístup pri navrhovaných riešeniach.

Oznámenie Úradu SBS

Zákon č.73/2020 Z.z. mení a doplňa aj zákon 473/2005 Z.z.

Úrad súkromných bezpečnostných služieb vám oznamuje, že dňa 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorenímCOVID-19, ktorý v čl. XIII upravuje činnosť na úseku súkromnej bezpečnosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19. Doterajšie opatrenia na úseku súkromnej bezpečnosti zo dňa 16.03.2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.2020 sa rušia. (čítaj TU)

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) (čítaj TU)

Výzva poslanca NR SR Jána Oravca na „Zlepšenie podnikateľského prostredia“.

Z iniciatívy Richarda Sulíka a po dohode s premiérom Igorom Matovičom bola zriadená pracovná skupina „Zlepšenie podnikateľského prostredia“, ktorú vedie Ján Oravec. Jej úlohou je spísať všetky zlepšenia podnikateľského prostredia, ktoré:

 • nespôsobia výpadok vo verejných financiách
 • je ich možné realizovať ihneď

Účastníkmi pracovnej skupiny sú zástupcovia všetkých koaličných strán. Cieľom pracovnej skupiny je predložiť balík okamžitých zlepšení do parlamentu na prvé riadne zasadnutie a v ideálnom prípade uzákoniť zmeny k 1. júlu 2020 a následne pripravovať takéto balíky každoročne s účinnosťou opatrení vždy k 1. januáru.

Predstavenstvo SKSB na základe podnetu svojich členov zaslalo návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a to návrhy na urýchlené legislatívne úpravy počas núdzového stavu (čítaj TU) a potom sú to návrhy, ktoré si vyžadujú čas na ich realizáciu (čítaj TU)

Dalšie opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.2020

Prezident SKSB sa obratil 17.3.2020 mailom na riaditela U SBS PPZ SR p. Pribojskeho.

Vážený pán prezident, Vašu žiadosť o zaradenie pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb do plánu distribúcie ochranných rúšok som odstúpil na odbor civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. S pozdravom Ondrej Príbojský

Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov na úseku súkromných bezpečnostných služieb v dobe od 16.03.2020 do odvolania.

 • Pozastavuje sa prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany. Podať žiadosť na udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby je potrebné prostredníctvom pošty.
 • Pozastavuje sa vykonávanie a určovanie skúšok odbornej spôsobilosti.
 • Osobám, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, umožniť naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
 • Osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, umožniť vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 12.03.2020 do odvolania.
 • Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožniť odklad na predloženie zamestnávateľom a príslušnému orgánu podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2019

Vážení členovia SKSB,

podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,0 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2019. Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% (3%) zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,0% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur. Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

 • Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
 • Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
 • IČO: 31749275
 • DIČ: 2021387038
 • Právna forma: občianske združenie
 • Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 • č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2019 pod spisovou značkou NCRpo 6288/2019. Za prejavenú dôveru poukázaním podielovej dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podrobnosti nájdete Tu

Bilaterálne stretnutie SKSB a OKDE v Budapešti

V dňoch 3.10. a 4.10.2019 sa v Budapešti stretli zástupcovia SKSB s predstaviteľmi OKDE. Na stretnutí OKDE prevzalo predsedníctvo V4D a bola vyhodnotená doterajšia spolupráca V4D. Vyzdvihli sa doterajšie pozitívne skúsenosti a prerokovali sa aj ďalšie možnosti na skvalitnenie spolupráce. Z rokovania vyplynula potreba zavedenia informačného systému V4D pre zvýšenie informovanosti členov V4D. Líder V4D preskúma možnosti získania finančnej podpory z eurofondov pre daný projekt. OKDE informovalo o spolupráci s Narodnou policajnou akadémiou Maďarska. Účastníci stretnutia navštívili akadémiu, konkrétne katedru histórie, kde kratku prezentaciu vykonal plk. Prof.Dr. Sallai Janos. Za SKSB sa zúčastnili: pán Imrich Vaváček, pán Ladislav Igenyes a pani Erika Fodor-tlmočníčka.

Budapest_1.jpg
Budapest_1.jpg
Budapest_2.jpg
Budapest_2.jpg

Okrúhly stôl v Nitre k problematike nového zákona o SB.

Dňa 25.9.2019 sa v Nitre uskutočnil okrúhly stôl k problematike nového zákona o SB. Viac TU.

Pracovné stretnutie na MV SR

Dňa 19.09.2019 sa prezident SKSB pán Ing. Imrich Vavaček a tajomník SKSB pán Ing. Ivan Fiala stretli na MV SR so štátnym tajomníkom pánom Mgr. Michalom Bagačkom a riaditeľom Úradu SBS pánom plk. Mgr. Ondrejom Príbojským na pracovnom stretnutí. Rokovalo sa o týchto otázkach TU.

Úspech člena SKSB na World Police a Fire Games

Pán Peter Kasan ako člen SKSB a majiteľ firmy KASprof-SECURITY agency sa zúčastnil svetových hier World Police a Fire Games v Čínskom meste Chengdu, kde reprezentoval v kategórii do 91 kg v disciplíne wrest wrestling-pretláčanie rukou. Súťaž sa konala 10. augusta 2019 a pre Slovensko vybojoval prvé miesto na pravú ruku a druhé miesto na ľavú ruku. SKSB a súkromnú bezpečnosť reprezentoval ako jediný Slovák. Srdečne blahoželáme.

World Police Games 1.jpg
World Police Games 1.jpg
World Police Games 2.jpg
World Police Games 2.jpg
World Police Games 3.jpg
World Police Games 3.jpg

Stretnutie V4D a medzinárodná konferencia: Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4

Dňa 16.04.2019 sa v hoteli Barónka v Bratislave stretli členovia "Vyšehradskej V4 Detektívnej Spolupráce - V4D" ( "Visegrad V4 Detective´s Cooperation"). Na pracovnom rokovaní zástupcovia Česka, Maďarska a Slovenska zhodnotili doterajšie aktivity V4D a rokovali o budúcnosti V4D. Účastníci sa zhodli na potrebe zvýšenia vzájomnej informovanosti o dianí v jednotlivých členských štátoch a to tak v oblasti legislatívy ako aj aktivít členov V4D. Dňa 17.04.2019 na pôde Akadémie policajného zboru prebehla konferencia "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4", na ktorej účastníci z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska oboznámili účastníkov s aktuálnym stavom v oblasti SB v jednotlivých krajinách V4 a s víziou kam by sa mala SB v najbližších rokoch uberať.

Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D
Stretnutie V4D

Seminár: Bezpilotné prostriedky - drony

Dňa 02. mája 2019 sa na Akadémii PZ v Bratislave na Sklabinskej ul. 1 uskutoční seminár o dronoch. Program TU.

Medzinárodný seminár: "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4."

Dňa 17.04.2019 sa na pôde Akadémie Policajného zboru uskutoční seminár na tému: Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4." Program konferencie TU. Prihláška na konferenciu TU.

Cezhraničné rokovanie SKSB a MKaDA

Dňa 14.12.2018 sa na základe predbežného telefonického rozhovoru konalo cezhraničné rokovanie medzi Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (ďalej len „SKSB“) a Maďarskou kriminalistickou a detektívnou asociáciou (ďalej len „MKaDA“). Predmetné rokovanie sa konalo na území Maďarskej republiky v obci Hollókő. Cezhraničného stretnutia sa zúčastnili:

za MKaDA:

 • Károly Sallai brigádny generál VV - prezident Maďarskej kriminalistickej a detektívnej asociácie
 • Egyed Lajos, Dr. - konateľ
 • Herold Károly, Dr. - čestný predseda + 2 osoby
za SKSB:
 • Ing. Imrich Vaváček - prezident SKSB
 • JUDr. Ladislav Igenyes, PhD.
Rokovanie bolo rozdelené do niekoľkých bodov:
 • 1) posilnenie a ďalší rozvoj dvojstrannej spolupráce v roku 2019, ako i spolupráca na úseku vzdelávania v oblasti detektívnych služieb
 • 2) právna pomoc (aj spolupráca medzi členmi, tzn. v prípade získavania poznatkov alebo poskytovanie cezhraničnej pomoci medzi prevádzkovateľmi) v prípade činností vykonávaných na území druhého štátu
 • 3) dôležitou témou bolo posúdenie možnej spoločnej účasti na odborných vedeckých programoch vypísaných Národnou univerzitou verejnej správy Maďarskej republiky (prípadne aj APZ v Bratislave)
Fotogaléria

Povinnosť nahlásiť zoznam pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

Od roka 2019 pribudla nová povinnosť zamestnávateľom. Do 15. januára každého roka je povinný konateľ zabezpečiť nahlásenie pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú zaradené do 2-hej kategórie práce. Nemá povinnosť nahlasovať pracovné pozície v 1-vej kategórií práce. Jedná sa o stav zamestnancov k 31.12.2018, t.j. ak ste niekoho prijali k 01.01.2019 a jeho pracovná pozícia k 31.12. neexistovala, táto povinnosť sa Vás netýka. Ak ste mali pracovnú pozíciu len krátkodobo neobsadenú, tak táto povinnosť sa Vás týka. Kto je zodpovedný za plnenie tejto úlohy? Za splnenie každej úlohy je zodpovedný konateľ. Pre 2-hú kategóriu práce, znamená povinnosť prehodnocovať každých 18 mesiacov. Preto je potrebné uzavrieť zmluvu so spoločnosťou, ktorá poskytuje PZS (pracovnú zdravotnú službu), aby to každých 18 mesiacov prehodnocovala.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2019 do 30.04.2019; od 01.05.2019 do 31.12.2019.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2019 do 30.04.2019; od 01.05.2019 do31.12.2019. Podrobnosti nájdete TU a TU

Dotazník Inštitútu pre výskum práce a rodiny

V júni 2018 sme boli požiadaní o vyplnenie dotazníku IVPaR, ktorý poskytuje EK podklady pre tvorbu stratégii a politík EÚ. Dotazník bol vyplnený na základe informácií, ktorými sekretariát SKSB v danom čase disponoval. Dotazník si pozrite TU

List ministrovi PSVaR SR a jeho odpoveď

Dňa 29.05.2018 komora zaslala ministrovi PSVaR SR p. Richterovi list, v ktorom ho požiadala o vyriešenie problému so zmluvami v štátnej a verejnej správe pri zvyšovaný minimálnej mzdy a zavedený príplatkov do praxe (list si pozrite TU - odkaz na list, ktorý zaslala komora ministrovi - mpsvrRi...2018). Odpoveď ministra TU - odkaz na odpoved ministra.

Rozporové konanie na ÚVO k novele zákona o VO

Dňa 19.06.2018 sa zástupcovia komory prostredníctvom ZPS zúčastnili rozporového konania k návrhu novely zákona o Verejnom obstarávaní. SKSB podala k návrhu novely prostredníctvom ZPS zásadnú pripomienku - začleniť do novely povinnosť kalkulácie ceny pri obstarávaní na služby. Ako vidieť zo Záznamu z rozporového konania (pozri TU190618) zo strany úradu nebola prejavená žiadna ochota začleniť povinnosť kalkulácie ceny pri službách. Rozpor pretrváva. Dňa 26.06.2018 sme obdržali nový Záznam z rozporového konania (pozri TU260618) , v ktorom sa konštatuje, že rozpor odstránený.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.05.2018 do 31.12.2018.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.05.2018 do 31.12.2018. Podrobnosti nájdete Tu

Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2017/2018.

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "najlepšia záverečná práca". Vyhlásenie TU , prihláška Tu , štatút súťaže Tu

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2017

Vážení členovia SKSB, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,0 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2017. Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% (3%) zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Od 1.1.2018 je potrebné poukazovať daň na nových tlačivách (sú TU). Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,0% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur. Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

 • Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
 • Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
 • IČO: 31749275
 • DIČ: 2021387038
 • Právna forma: občianske združenie
 • Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 • č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545 SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017 pod spisovou značkou NCRpo 4632/2017. Za prejavenú dôveru poukázaním podielovej dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme. Od 1.1.2018 je potrebné poukazovať daň na nových tlačivách. Potrebné tlačivá nájdete tu: Vzor 1 , Vzor 2 , Poučenie

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Účasť prezidenta SKSB na Tripartite.

Dňa 2. Decembra 2017 sa prezident SKSB zúčastnil mimoriadneho rokovania hospodárskej a sociálnej rady SR ako poradca stáleho člena Republikovej únie zamestnávateľov. Na programe rokovania mimoriadnej rady boli dva zákony, ktoré sa týkajú sociálneho balička z dielne strany Smer. Rokovania sa zúčastnil mimoriadne premiér vlády, pán Fico a zúčastnili sa aj poslanci, ktorí uvedené zákony predkladajú v rámci svojej poslaneckej iniciatívy. Zo sociálnych partnerov, organizácia KOZ a ZMOS, podporujú prijatie zákonov bez zmien. AZZ a RÚZ mali zásadné pripomienky a v takejto forme sú proti prijatiu týchto zákonov. V diskusii vystúpil za segment súkromnej bezpečnosti aj prezident SKSB a vysvetlil, že uvedené zvýšenie mzdových nákladov pre veľkú väčšinu firiem podnikajúcich v tejto oblasti sa nedá zvládnuť. Pri argumentácii použil výpočty členov SKSB, ktorí poslali svoje stanoviská k uvedenej problematike. Pripomenul tiež problém výberových konaní, ktoré robí štát pri výbere služieb súkromnej bezpečnosti a požiadal o podporu pri riešení zákona o verejnom obstarávaní. Z priamej reakcie premiéra na problémy v segmente SBS treba vyzdvihnúť jeho podporu legislatívnej zmeny v zákone pre verejné obstarávanie aj jeho podporné stanovisko pre nájdenie riešenia našich problémov počas prerokovania týchto zákonov v NR SR v druhom a treťom čítaní.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2018

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2018 Podrobnosti nájdete TU

Analýza dopadov úpravy minimálnej mzdy v NH SR pre rok 2018 a ďalších predpokladaných úprav v mzdovej oblasti na minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) v sektore bezpečnostných služieb, SBS – strážne služby.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebiehajú rokovania a následné schvaľovacie konania v dotknutých orgánoch SR (hospodárske, zákonodarné, Tripartita) ohľadom zvýšenia minimálnej mzdy v NH SR pre rok 2018 o čiastku 45,00 € vrátane ďalších predpokladaných úprav v mzdovej oblasti (zvýšenie príplatku za prácu v noci o 100 %, zavedenie príplatku (povinného) za prácu vykonanú počas víkendu vo výške 100 % priemerného zárobku s účinnosťou od 01.01.2018), predstavenstvo SKSB rozhodlo vypracovať nasledujúcu analýzu dopadov na minimálne mzdové náklady (cenu práce) bezpečnostných pracovníkov v strážnej službe pri súčasnom rešpektovaní platnej legislatívy, respektíve legislatívy upravenej po schválení pre rok 2018 na úseku zamestnávania a následného odmeňovania zamestnancov za prácu. Celá analýza TU

Víťazi súťaže o cenu SKSB

Predstavenstvo SKSB na svojom zasadnutí dňa 27.09.2017 zobralo na vedomie výsledky "Súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2016/2017.

 • 1. miesto obsadil: Bc. Kuciak Jozef - Žilinská univerzita v Žiline
 • 2. miesto obsadil: Bc. Stanislavský Tomáš - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • 3. miesto obsadil: Bc. Šimo Tomáš – Akadémia policajného zboru
Diplomy

Pracovné stretnutia na Úrade súkromných bezpečnostných služieb

Na základe podnetu Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti zaslaného Ministrovi vnútra SR sa dňa 12.10.2017 uskutočnilo pracovné stretnutie na Úrade SBS P PZ.

Predmetom rokovania boli nasledovné témy:

 • Zákon o súkromnej bezpečnosti
 • Legislatívny nesúlad niektorých zákonov upravujúcich prevádzkovanie SBS
 • Problém ceny služieb generovaných pri verejnom obstarávaní
 • Návrh na založenie Nadácie bezpečnostných pracovníkov

Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe prípravy nového zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorý by odrážal súčasné požiadavky aplikačnej praxe a zároveň rešpektoval skutočnosť, že poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti je aj podnikaním. V súbehu s prípravou nového zákona o SB bude potrebné vykonať aj zmeny resp. zosúladenie zákonov, ktoré sú nekompatibilné s terajším zákonom o SB, napr. Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti pri práci v časti pracovné lekárstvo a pod. Témou rokovania boli aj ceny za služby v oblasti súkromnej bezpečnosti resp. všeobecne v oblasti služieb, pričom bola vyslovená zhoda názoru na riešenie tejto situácie a to v zákone o verejnom obstarávaní a účastníci zhodnotili aj situáciu v oblasti poskytovania služieb monitoringu objektov prostredníctvom PCO a bola poskytnutá informácia o doterajšom postupe SKSB v tejto oblasti. Účastníci pracovného stretnutia našli zhodu aj v snahe o vytvorenie Nadácie bezpečnostných pracovníkov. Na záver rokovania bola prijatá dohoda, že SKSB v 49. týždni predloží návrh zámeru nového zákona o SB a v 50. týždni by sa uskutočnilo ďalšie pracovné rokovanie k tejto téme.

D.I.S. Žilina - 20. výročie založenia

V apríli oslávil náš člen, Detektívna informačná služba, s.r.o., 20. výročie založenia spoločnosti. Na slávnostnej recepcii si konateľ spoločnosti pán JUDr. Ladislav Kuffa prevzal z rúk prezidenta SKSB pána Ing. Imricha Vaváčka čestné uznanie za významný prínos v oblasti súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS
20. výročie založenia spoločnosti DIS

Nové trendy prevence kriminality v zemích Visegradu

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 09. února v prostorách MV mezinárodní konferenci na téma: „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“.

Toto setkání zástupců z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska mělo za cíl představit nejen podněty a dobrou praxi efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika, konkrétní aktivity v oblasti prevence kriminality v jednotlivých zemích; hledání nových možností zapojení občanů včetně privátního sektoru do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i zvýraznilo zodpovědnost každého jednotlivce za svou bezpečnost, ochranu svého majetku a za dodržování veřejného pořádku v místě svého působení.

Dr. Garamvölgyi László z maďarské delegace ve svém příspěvku na téma „Prevence kriminality v 21 století“ reagoval na změny podob kriminality v posledním desetiletí a definoval konkrétní kroky součinnosti všech subjektů již od základního, nejdůležitějšího článku řetězce prevence – obcí a měst.

Sławomir Wagner zobecnil priority organizace prevence kriminality v Polsku, kde tak jako i v České republice vzrůstá význam sociálně situační prevence na jednotlivých stupních řízení, nárůst zapojení soukromého sektoru do boje především s majetkovou kriminalitou a představil novou formu prevence „Národní mapa bezpečnostních hrozeb“.

JUDr. Ladislav Igenyesom, PhD. se vyjádřil k aktuálnímu tématu „Zbraň ako fenomén v neštátnych bezpečnostných subjektoch“ v němž reagoval na využití střelné zbraně soukromými bezpečnostními službami, systém řízení, povolení držení a nošení zbraní ve smyslu tamního zákona.

Z jednotlivých vystoupení zástupců z řad policie ČR, obecní policie, asistentů prevence kriminality, domovníků preventistů vyplývá nutnost neustálého nalézání nových přístupů k preventivním aktivitám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a využívání konkrétních technik zvláště komunikační a vztahové prevence nejen v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách ohrožených sociální vyloučeností ale i v rámci celého území obcí a měst. Jedním z výstupů konference je i ustanovení stálé pracovní komise, která bude iniciátorem aktivit přeshraniční spolupráce v této oblasti prevence.

Oficiálne fotografie z Pražskej konferencie TU

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2016

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2016".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2016/2017.

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "najlepšia záverečná práca".

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016

Útorok, 31 Január 2017

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2016.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016 pod spisovou značkou NCRpo 7982/2016.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Povinnosti v zákone o odpadoch sa týkajú každého podnikateľa

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) nadobudol účinnosť od roku 2016. Spolu s príslušnými vyhláškami zákon o odpadoch ukladá podnikateľom také povinnosti, z ktorých aspoň jedna sa bude dotýkať každého jedného podnikateľa. Viac sa dočítate:

Zákon o odpadoch TU

Elektronická schránka

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Viac sa dočítate:

e-schránka TU

Návody TU

Tu nájdete návody a postupy, ktoré jednoduchým spôsobom popisujú riešenia modelových situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, napr. Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návody v pdf súboroch sú prehľadne rozdelené pre podnikateľské subjekty - FO a PO, pre fyzické osoby a verejnú správu.

Online úrady TU

Štatutár TU

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre rok 2017

Podrobnosti nájdete TU

Víťazi súťaže o cenu SKSB

Pán Boc dňa 09.11.2016 informoval Predstavenstvo SKSB o výsledkoch "Súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2015/2016.

 • 1. miesto obsadil: Bc. Ľuboš Jasenčák - Žilinská univerzita v Žiline
 • 2. miesto obsadil: Bc. Branislav Lancik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • 3. miesto obsadil: Bc. Jozef Rosa – Žilinská univerzita v Žiline
 • Cena viceprezidentky SPP: Bc. Jozef Drábik - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Diplomy Diplom 1., Diplom 2., Diplom 3.

Správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb v roku 2015

Správu o činnosti SBS za rok 2015 si môžete pozrieť príp. stiahnuť z adresy: Správa MINV SR

22. valné zhromaždenie SKSB - 20. výročie založenia komory

Dňa 21.09.2016 sa v Bratislave uskutočnilo 22. VZ SKSB.

Valné zhromaždenie si v spomienkovej časti pripomenulo 20. výročie založenia komory. Prezident SKSB pán Ing. Imrich Vaváček účastníkom zhromaždenia odovzdal pamätné medaile vydané k tomuto jubileu.

20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory
20. výročie založenia komory

V pracovnej časti valného zhromaždenia si delegáti zvolili zástupcov komory na ďalšie funkčné obdobie:

 • za prezidenta komory bol zvolený Ing. Imrich Vaváček
 • za 1. viceprezidenta komory bol zvolený Ing. Ladislav Furman
 • za tajomníka komory bol zvolený Ing. Ivan Fiala
 • za člena predstavenstva bol zvolený Ing. Kamil Boc, PhD.
 • za predsedu DR SKSB bol zvolený JUDr. Vladimír Svrček, CSc.
 • za člena DR SKSB bol zvolený Martin Flodr
 • za člena DR SKSB bol zvolený Adam Šipoš

Na podujatí kolegovia z Poľska zo spoločnosti CERTEN prezentovali svoje produkty - alkoholtestery. Riaditeľ spoločnosti APIS, spol. s r.o. Banská Bystrica pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti informoval prítomných o histórií vzniku spoločnosti a jej súčasných aktivitách v oblasti BP.

Integrované systémy bezpečnosti - 3. ročník workshopu SBM

Dňa 13.09.2016 – 14.09.2016 sa na 3. ročníku pracovného workshopu v lokalite Modra stretli bezpečnostní manažéri z priemyselných, administratívnych a bankových objektov, aby si objasnili problematiku a možnosti integrácie bezpečnostných oblastí, hlavne vo vzťahu „security and safety“. Pri veľkých a medzinárodných spoločnostiach je podstatne väčšia škála bezpečnostných rizík, vyžadujúc si profesionálny spôsob integrovaného bezpečnostného riadenia.

Bezpečnostný workshop organizovala sekcia bezpečnostných manažérov pod záštitou SKSB, zúčastnilo sa na ňom 21 bezpečnostných manažérov a bezpečnostných špecialistov, ktorí počas dvoch dní prebrali teoretickú ale aj praktickú ukážku možností integrácie, jej silných ale aj slabých stránok. Ako ukážkový príklad dlhodobej integrácie bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a záchranného systému na vysokej úrovni bola prezentovaná spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s., ktorej zástupcom ďakujeme.

Účastníci workshopu si z tejto profesionálnej akcie, jedinečnej svojho druhu na Slovensku, odniesli mnoho poznatkov a skúseností, ktoré sa budú snažiť implementovať vo svojich „materských podnikoch“ za účelom profesionalizácie sektora súkromnej bezpečnosti a vyvíjania tlaku na poskytovateľov k zvyšovaniu úrovne rôznych druhov bezpečnostných služieb.

Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri
Stretnutie bezpečnostní manažéri

IV. ročník profesní soutěže členů zásahových jednotek

Dňa 22.09.2016 sa v Prahe uskutoční IV. ročník Súťaže zásahových jednotiek. Pozvánka TU, prihláška TU

PCO - informácie o prevádzkovaní mestskými políciami a štátnou políciou za rok 2015

Informácie poskytnuté mestskými políciami a štátnou políciou si pozrite TU

Poznámka: Pokiaľ je políčko v tabuľke prázdne, tak uvedené informácie nám neboli poskytnuté

Štatistiky za rok 2015:

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných ÚSBS u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných NIP u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU

Štatistické ukazovatele - vybrané trhové služby - Bezpečnostné a pátracie služby TU

Seminár

Dňa 08.06.2016 sa v Bratislave na Cukrovej 14 uskutoční seminár na tému:

Školenie riadiacich pracovníkov z predpisov o BOZP a o ochrane pred požiarmi.

Pozvánka a prihláška TU

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2015

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2015.

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

VZN - vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy

Dňa 22.03.2016 sa zástupcovia SKSB zúčastnili zasadnutia zastupiteľstva Bratislavy-Staré mesto, na ktorom sa rokovalo o spoplatní vjazdu automobilov do historickej časti Bratislavy

VZN č.3/2016 TU

Foto z podujatia:

Zasadnutie vjazd do časti Staré Mesto BA
Zasadnutie vjazd do časti Staré Mesto BA

Výstava SECUREX 2016, Poznaň, Poľsko

Pozývame Vás na výstavu SECUREX, ktorý sa uskutoční v Poľsku 25.-28.4.2016

Pozvánka TU

Vyhlásenie súťaže o cenu SKSB

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje "Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2015/2016.

Vyhlásenie TU, prihláška TU , štatút súťaže TU

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2015

Útorok, 16 Februáír 2016

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2015.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015 pod spisovou značkou NCRpo 1089/2015.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre 2016

Podrobnosti nájdete TU

Odborný seminár - výsledky

Dňa 26.11.2015 sa v Bratislave na Akadémii PZ SR uskutočnil odborný seminár na tému:

Súčasnosť a perspektívy v oblasti ochrany majetku a osôb - podiel štátu a súkromného sektora.

Správa o odbornom seminári (napísal Ladislav Igenyes) TU

Predstavenie Cloudové riešenie APIS (Prístupový, Dochádzkový, Návštevný, Obchôdzkový systém) TU

Právna analýza k dokumentu

Mininimálne mzdové náklady na výkon práce, (cena práce) zamestnanca SBS v strážnej službe pri dodržaní zákonom stanovených podmienok – rok 2015: TU

Odborný seminár

Dňa 26.11.2015 sa v Bratislave na Akadémii PZ SR uskutoční odborný seminár na tému:

Súčasnosť a perspektívy v oblasti ochrany majetku a osôb - podiel štátu a súkromného sektora.

Pozvánka TU, prihláška TU

Súčasné problémy a potreby bezpečnostného manažéra - 2. ročník workshopu SBM

Dňa 24.-25.9.2015 sa v malebnom prostredí Nízkych Tatier v Liptovskom Jáne konal už druhý ročník workshopu, ktorý organizovala Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Sekcia bezpečnostných manažérov. Celý článok TU

Reportáž zo stretnutia televízie TA3 si môžete pozrieť TU

Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II
Stretnutie bez. manažérov II

SBS roka 2014 - SG Security - list - poďakovanie štatutár Ing. Kamil Strýčko

Celé znenie listu nájdete TU

Víťazi súťaže o cenu SKSB

Viceprezidentka SKSB Ing. Dagmar Vidríková na 21. Valnom zhromaždení SKSB vyhlásila víťazov "Súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2013/2014.

 • 1. miesto obsadila: Ing. Soňa Sopková - Žilinská univerzita v Žiline
 • 2. miesto obsadil: Mgr. Ján Gašpar - Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • 3. miesto obsadil: Ing. Igor Benčo – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB

SBS roka 2014 - SG Security

SBS-kou roka 2014 sa stala spoločnosť SG Security, s.r.o., Nad Plážou 15/1, Banská Bystrica. Plaketu z rúk viceprezidentky SKSB Ing. Dagmar Vidríkovej a prezidenta SKSB Ing. Imricha Vaváčka si prevzal konateľ spoločnosti Ing. Kamil Strýčko.

SBS 2014
SBS 2014

Dňa 24.06.2015 sa konalo 21. Valné zhromaždenie SKSB

21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB
21. VZ SKSB

II. Kongres V4DC v Budapešti

Dňa 21. mája 2015 sa konal II. kongres Vyšehradskej V4 Detektívnej Spolupráce. Na kongrese sa členovia navzájom oboznámili so súkromno-bezpečnostnými a detektívnymi štandardami v jednotlivých štátoch V4. Predsedajúcim štátom na nasledujúce 12 mesačné obdobie sa stalo Poľsko.

II. Kongres V4DC v Budapešti
II. Kongres V4DC v Budapešti
II. Kongres V4DC v Budapešti
II. Kongres V4DC v Budapešti

Štatistiky za rok 2014:

 • Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných ÚSBS u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU
 • Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných NIP u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb TU
 • Štatistické ukazovatele - vybrané trhové služby - Bezpečnostné a pátracie služby TU

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2014

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2014.

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Vyhlásenie súťaže o cenu SKSB

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje "Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2014/2015.

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre 2015

Podrobnosti nájdete TU

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2014

Pondelok, 12 Január 2015

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2014.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 8,30 eur.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100, IBAN:SK8911000000002626023545, SWIFT:TATRSKBX

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014 pod spisovou značkou NCRpo 7953/2014.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Pracovné stretnutie: Zákon č. 1/2014 Z.z. verzus zákon č. 473/2005 Z.z.

Dňa 04. decembra 2014 sa uskutočnilo v Bratislave v sídle Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti (ďalej len “SKSB”) pracovné stretnutie zástupcov SKSB so zástupcami Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru SR, odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského futbalového zväzu, Akadémie Policajného zboru SR a FC DAC Dunajská Streda. Zápis zo stretnutia nájdete TU

Stretnutie športové podujatia
Stretnutie športové podujatia
Stretnutie športové podujatia
Stretnutie športové podujatia
Stretnutie športové podujatia
Stretnutie športové podujatia

SBS roka 2013 - SG Security

SBS-kou roka 2013 sa stala spoločnosť SG Security, s.r.o., Nad Plážou 15/1, Banská Bystrica. Plaketu z rúk prezidenta SKSB Ing. Imricha Vaváčka si prevzal konateľ spoločnosti Ing. Kamil Strýčko.

SBS 2013
SBS 2013

Memorandum ESBOC z 3.9.2014, Bukurešť, Rumunsko

Dňa 03.09.2014 sa uskutočnilo stretnutie členov medzinárodnej asociácie bezpečnostného priemyslu. Výsledkom konštruktívnych diskusií a rokovania je Memorandum ESBOC z 3.9.2014, ktoré určuje ďalšie smerovanie a prácu ESBOC klubu.

Plné znenie memoranda si môžete stiahnuť TU

Druhé stretnutie bezpečnostných manažérov

Dňa 16.9.2014 sa uskutočnila exkurzia v závode Peugeot v Trnave. Na podujatí organizovanom Sekciou bezpečnostných manažérov SKSB sa zúčastnilo pätnásť manažérov z rôznych podnikov Slovenska.

Pán Ladislav Viktóriusz, bezpečnostný manažér závodu, oboznámil účastníkov stretnutia s výrobou a s prácou jeho bezpečnostného tímu v podmienkach závodu v Trnave.

Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov
Stretnutie bezp. manažérov

Rozhovor s pánom Ladislavom Kovácsom v rádiu Slobodný vysielač

Dňa 04.09.2014 sa uskutočnil rozhovor medzi pánom Ladislavom Kovács (jeho firma EUROPE INFOWAY je členom SKSB) a redaktorom Norbertom Lichtnerom v relácii Informačná vojna - Komunikačná bezpečnosť (áno, bude to o odpočúvaní).

Reláciu si môžete stiahnuť TU

Náš člen - spoločnosť QEM s.r.o. - získala certifikát ratingu AAA a certifikát solventnosti

Spoločnosť QEM s.r.o. na základe splnenia náročných kritérií externého hodnotenia získala Certifikát ratingu AAA a Certifikát solventnosti , ktoré sú dôkazom, že spoločnosť QEM s.r.o. podniká s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, spoľahlivosť, stabilitu na trhu a spôsobilosť plniť si svoje záväzky voči zainteresovaným stranám.

Taktiež sa spoločnosť QEM s.r.o. zúčastnila súťaže „Inovatívny čin roka 2013“, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva SR s návrhom „Bezpečnostná a priemyselná diagnostika FVE elektrární“. Uvedená aktivita núti spoločnosť do aktívneho odborného rozvoja v predmetnej oblasti, čo sa pozitívne prejavuje v poskytovaných službách. Ocenenie.

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti uzavrela zmluvu o spolupráci

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti poistenia so spoločnosťou RESPECT. Zmluva umožňuje členom SKSB poistiť riziká špecifické pre oblasť BP.

Rozsah poistenia, ktorý je možné požadovať v rámci zmluvy o spolupráci TU

Dňa 19.06.2014 sa konalo 20. Valné zhromaždenie SKSB

20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB
20. Valné zhromaždenie SKSB

Vyhlásenie súťaže SBS roka 2013

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje súťaž "SBS roka 2013.

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Vyhlásenie súťaže o cenu SKSB

Prezident SKSB Ing. Imrich VAVÁČEK vyhlasuje "Súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v školskom roku 2013/2014.

Vyhlásenie TU, prihláška TU, štatút súťaže TU.

Rozhovor s Ing. Imrichom Vaváčkom v rádiu Slobodný vysielač

Dňa 27.3.2014 sa uskutočnil rozhovor medzi prezidentom SKSB Ing. Imrichom Vaváčkom a redaktorom Norbertom Lichtnerom v relácii Informačná vojna - Súkromná bezpečnosť na Slovensku.

Reláciu si môžete stiahnuť TU

SKSB Vás pozýva na seminár (20. marec 2014 (štvrtok))

Postupy pri vykonávaní štátneho dozoru a kontroly pri preprave finančných hotovostí prevádzkovateľmi SBS

Podrobnosti nájdete TU

Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave

Dňa 22.02.2014 sa v Bratislave stretli zástupcovia V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, aby naplnili ustanovenia 1. kriminalistického kongresu z novembra 2013 - inštitualizácia Visegrad V4 Detective´s Cooperation - VDC (Vyšehradská V4 Detektívna Spolupráca). Na stretnutí bol prerokovaný a všetkými zúčastnenými odsúhlasený základný dokument VDC

Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave
Stretnutie zástupcov V4 v Bratislave

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre 2014

Podrobnosti nájdete TU

Nový zákon o Ochrane osobných údajov 122/2013 z.z. - povinnosti

 • Do 31.12.2013: Evidencia, registrácia, osobitná registrácia IS, oprávnené osoby
 • Do 31.3.2014: Bezpečnostný projekt
 • Do 30.6.2014: Zmluvný vzťah so sprostredkovateľom, zodpovedná osoba

Podrobnosti nájdete TU

Okrúhly stôl o budúcnosti súkromnej bezpečnosti na Slovensku

Dňa 26. novembra 2013, JUDr. Štefan KOČAN, PhD., rektor Akadémie Policajného zboru SR, na akademickej pôde privítal účastníkov konferencie „Okrúhleho stolu o budúcnosti súkromnej bezpečnosti na Slovensku“. Delegáciu Prezídia PZ SR viedol plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Slovenskú komoru súkromných bezpečnostných služieb zastupovali členovia Predstavenstva SKSB na čele s prezidentom komory pánom Ing. Imrichom Vaváčkom.

Podrobnú správu nájdete TU

Dňa 31. Októbra 2013 sa v Žiline uskutočnil "Deň pracovných príležitostí"

Podrobnú správu nájdete TU

Foto galéria z podujatia:

Pracovné príležitosti 2013
Pracovné príležitosti 2013
Pracovné príležitosti 2013
Pracovné príležitosti 2013

Dňa 4. Októbra 2013 v Nitre prebehol 3. ročník streleckej súťaže "BEST SHOT 2013"

Podrobnú správu nájdete TU

Výsledky súťaže si pozrite TU

Foto galéria z podujatia:

BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013

Magazin o podujatí: TU

Dňa 3. Októbra 2013 sa v Nitre konalo slavnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu a najlepšiu SBS v oblasti súkromnej bezpečnosti

Podrobnú správu nájdete TU

Foto galéria z podujatia:

Vyhlásenie súťaže
Vyhlásenie súťaže
Vyhlásenie súťaže
Vyhlásenie súťaže
Vyhlásenie súťaže
Vyhlásenie súťaže

Rokovania v Budapešti

Prezident SKSB Ing. Imrich Vaváček sa dňa 28.08.2013 zúčastnil spolu s rektorom Akadémie PZ SR rokovaní na pôde Národnej Verejnoprávnej Univerzity Budapešť (Nemzeti kozszolgalati egyetem Budapest). Rokovania sa tykali možnej spolupráce na spoločných projektoch.

Foto galéria z podujatia:

Rokovanie
Rokovanie
Rokovanie
Rokovanie

3. ročník medzinárodnej streleckej súťaže "BEST SHOT 2013"

Srdečne Vás pozývame na uvedenú streleckú súťaž o najlepšie družstvo a strelca z prostredia súkromnej bezpečnosti. Pozvánka, Prihláška, Propozície.

Dňa 6. Júna 2013 (štvrtok) sa v Bratislave uskutočnil seminár "Nový zákon o Ochrane osobných údajov"

Seminára sa zúčastnili predstavitelia Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti a ďalších organizácií.

Foto galéria z podujatia:

Príhovor pán Dudáš
Príhovor pán Dudáš
Prezentácia pán Múčka
Prezentácia pán Múčka
Seminár - atmosféra
Seminár - atmosféra
Prezentácia pán Múčka
Prezentácia pán Múčka
Seminár - diskusia
Seminár - diskusia

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti za účelom prehlbovania praxe s akademickou pôdou sa rozhodla o c e ň o v a ť najlepšie diplomové práce z oblasti služieb súkromnej bezpečnosti, resp. študijného programu „Ochrana osôb a majetku". Súťaže za školský rok 2012/2013 sa môžu zúčastniť študenti Akadémie PZ SR, Žilinskej univerzity a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Košice. Štatút súťaže si pozrite TU.

Dňa 11. Apríľa 2013 (štvrtok) sa v Bratislave uskutočnil seminár "Výklad zákona o súkromnej bezpečnosti po jeho novelizácií"

Seminára sa zúčastnili predstavitelia policajného zboru SR a Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti.

Dňa 27. Marca 2013 sa uskutočnil seminár "Výklad zákona o súkromnej bezpečnosti po jeho novelizácií"

Semináru v Žilina sa zúčastnilo viac ako 43 účastníkov. Po oboznámení účastníkov s novelou zákona riaditeľom ÚSBS pánom Ondrejom Príbojským sa rozvinula diskusia trvajúca takmer 1 hodiny.

Foto galéria z podujatia:

Seminar_Zilina
Seminar_Zilina
Seminar_Zilina
Seminar_Zilina
Seminar_Zilina
Seminar_Zilina

Dňa 14. februára 2013 (štvrtok) sa uskutočnil seminár "Výklad zákona o súkromnej bezpečnosti po jeho novelizácií"

Semináru v Košiciach sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov. Po oboznámení účastníkov s novelou zákona riaditeľom ÚSBS pánom Ondrejom Príbojským sa rozvinula diskusia trvajúca takmer 2 hodiny. Účastníkov semináru zaujímali hlavne tieto otázky:

 • možnosť zasielania oznamu o počte osôb na od. prípravu na ÚSBS - faxom, e-mailom, poštová adresa: MV, Pribinova 2, osobne: Sibírska 26
 • preverenie objektu kamerou pri hlásení poplachu
 • fyzické preverenie dvojčlennou posádkou
 • dve vozidlá po 1 osobe alebo jedno s dvoma osobami
 • prezumpcia neviny vo vzťahu k prebiehajúcemu vyšetrovaniu zamestnanca za trestný čin
 • hoci CIT zahŕňa aj S a P, musí byť absolvované školenie v plnom rozsahu , t.j. 200 vyučovacích hodín
 • už v čase výkonu musia mať zamestnanci CIT
 • štatutár musí mať CIT pri žiadosti o licenciu
 • vozidlo prepravujúce hotovosť musí byť na Slovensku do 24 hodín
 • zbraň v trezore
 • TS-zodpovedná osoba
 • učebné osnovy, otázky na web stránke úradu
 • zdravotná spôsobilosť
 • psycho testy
 • dokumentovanie záznamu z kamerového systému
 • subdodávky strážnej služby, TS
 • preukaz lektorov CIT
 • krízové situácie

Foto galéria z podujatia:Úspešný druhý ročník streleckých pretekov ZOMO CUP 2012 - výsledky

Viac účastníkov, medzinárodný punc (zúčastnili sa družstvá z Poľska a Českej republiky), priateľská atmosféra, výsledky a ďalšie podrobnosti sa dočítate TU.

Fotografie nájdete TU. alebo kompletný album 329 fotografií TU.

Druhý ročník streleckých pretekov ZOMO CUP 2012

Vážení priatelia srdečne Vás pozývame na 2. Ročník streleckých pretekov ZOMO CUP 2012, ktoré sa uskutočnia 5.10.2012 na strelnici pri Nitre. Propozície súťaže si môžete prečítať TU.

Novela zákona o VO

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti pripomienkovala a navrhla zmeny v novele zákona o Verejnom obstarávaní. Pripomienky a návrhy SKSB si môžete pozrieť TU.

V tomto roku bude vláda opäť meniť Zákonník práce

Sotva vyšli novelizované znenia s kvalitnejšími komentármi a zase bude všetko inak. Celý článok si prečítajte TU.

SKSB a ZSBSS podpísali memorandum o spolupráci

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti – SKSB a Združenie zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb Slovenska – ZSBSS podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom dohody je realizovať obojstranne výhodnú spoluprácu medzi združeniami zameranú na presadzovanie spoločných záujmov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, k iným právnym subjektom v BP a k širokej verejnosti a tým prispievať k vytváraniu kladného obrazu o BP na Slovensku.

Združenia sa zaväzujú realizovať spoluprácu na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti a to najmä:

 • výmenou skúseností a informácií v bezpečnostnom priemysle
 • vzájomným posudzovaním koncepčných dokumentov, ktoré sa dotýkajú predmetu ich činnosti
 • spoluprácou pri riešení problémových otázok vyplývajúcich z realizácie a plnenia predmetov činnosti združení

Napísali o nás – Jubilejný DIS ŽURNÁL

V týchto dňoch vychádza Jubilejný DIS ŽURNÁL venovaný 15. výročiu založenia DIS Žilina. Pri tejto príležitosti odovzdal prezident SKSB pán Ing. Imrich VAVÁČEK konateľovi DIS JUDr. Ladislavovi KUFFOVI „Ocenenie za rozvoj súkromnej bezpečnosti na Slovensku“. Celý článok si môžete prečítať TU.

Byrokratický nezmysel v SBS

Útorok, 24 Júl 2012

dňa 24.7.2012 bol v hospodárskych novinách zverejnený byrokratický nezmysel o zamestnávaní hendikepovaných ľudí v SBS. Celý článok si môžete prečítať TU.

Životné jubileum prezidenta SKSB

Pondelok, 09 Júl 2012

Dnes, 9. júla 2012, sa prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti,

Ing. Imrich Vaváček,

Ing. Imrich Vaváček
Ing. Imrich Vaváček

dožíva významného životného jubilea – 60. rokov života.

Pán Vaváček počas vykonávania funkcie prezidenta ZOMO/SKSB od roku 2009 vkladal do výkonu tejto funkcie poslanie, ktorým motivoval svojich spolupracovníkov k zviditeľneniu komory v spoločnosti a najmä v oblasti bezpečnostného priemyslu na Slovensku.
Svojím pracovným nasadením a dosiahnutými výsledkami v bezpečnostnej oblasti, ale aj rečovými znalosťami, ktoré mu dovoľujú komunikovať vo svete, si získal uznanie a akceptáciu nielen doma ale aj v zahraničí. Pričinil sa o to, že nazeranie na súkromnú bezpečnosť sa postupne mení od negatívneho k pozitívnemu.

Vážený pán Vaváček, dovoľte, aby sme Vám vyslovili najmä úprimné želanie zdravia a aby ste aj naďalej svojím pracovným elánom zveľaďovali oblasť súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Členovia predstavenstva SKSBPodnet do NBS

Štvrtok, 07 Jún 2012

Predstavenstvo SKSB požiadalo listom riaditeľa odboru hospodáreskej služby NBS pána Ing. Viliama Polakoviča o preverenie postupu pri výberovom konaní na zabezpečenie fyzickej ochrany NBS-VÚZ Bystrina. Celý list si môžete prečítať TU

XI. Strelecké Majstrovstvá Poľskej komory súkromnej bezpečnosti

Pondelok, 04 Jún 2012

SKSB – Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ako člen ESBOCu sa zúčastnila pretekov v streľbe z pištole. Organizátorom pretekov bola Poľskej komory súkromnej bezpečnosti (Polska Izba Ochrony) a Združenie UNIA (Spółdzielnia UNIA w Koszalinie)

Preteky sa konali dňa 26. 05. 2012 v krytej strelnici združenia UNIA v meste Koszalin. Súťaž otvoril výkonný prezident Poľskej komory súkromnej bezpečnosti pán Sławomir Wagner, pričom otvorenia pretekov sa zúčastnili aj zástupcovia mesta a miestnej polície

Celý článok...

TU

List ministrovi školstva SR

Štvrtok, 03 Máj 2012

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti podporuje založenie Strednej odbornej školy detektívnych a bezpečnostných služieb. Prezident SKSB p. Vaváček požiadal listom ministra školstva SR p. Čaploviča o osobné stretnutie, na ktorom ho chce informovať o cieľoch a potrebách zriadiť takýto druh školy.

Stretnutie profesionálov

Pondelok, 19 Marec 2012

Prvé pracovné stretnutie bezpečnostných manažérov sa uskutočnilo 7. marca 2012 na podnet spoločnosti Coca-Cola HBC CZ/SK. Cieľom stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti bezpečnosti a ochrany osôb, majetku.

Na stretnutí sa zúčastnili okrem bezpečnostnych manažérov z praxe aj zástupcovia žilinskej univerzity v Žiline a profesne združenie SKSB.
NESÚHLAS s novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z.

Nedeľa, 04 Marec 2012

Predstavenstvo združenia vyjadruje svoj nesúhlas s novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Uvedenú novelu vníma ako byrokratický akt, ktorý sťažuje občanovi účinnú ochranu svojho života, zdravia a majetku s cieľom získania pochybných politických bodov vo volebnej kampani na obmedzenie legálnej držby zbrane.

Novela má zabezpečiť ďalšie príjmy pre lekárov z poplatkov za spracovanie výpisu s cieľom zapáčiť sa lekárom a zmierniť ich tlak na politikov na úkor občanov.

Návrh novely je v rozpore s §20 odst. 3 zákona č. 190/20003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a s ustanovením čl. 13 ods. 1 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.

Psychologická spôsobilosť sa posudzuje na základe výsledkov psychologického vyšetrenia klinickým psychológom a nie na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa vyhotovenej praktickým lekárom.

Preto z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasíme s uvedenou novelou vyhlášky č. 229/2011 Z. z.

Základy kriminalistiky - recenzia

Piatok, 24 Február 2012

Publikácia "Základy kriminalistiky" je určená pre žiakov stredných škol a pre budúcich pracovníkov Súkromných bezpečnostných služieb. Recenziu publikácie si pozrite TU.

Podnet na ÚPSVaR

Piatok, 24 Február 2012

Predstavenstvo SKSB požiadalo listom generálneho riaditeľa ÚPSVaR MUDr. Ivana Juráša o preverenie postupu pri výberových konaniach na poskytovanie strážnej služby na ÚPSVaR v Humennom a pre Detský domov v Hornej Orechovej. Celý list si môžete prečítať TU

2% podielovej dane za rok 2011

Utorok, 14 Február 2012

Vážení členovia SKSB podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5 % alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2011.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur. Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane.

Obraciame sa preto na Vás, ako členov SKSB, so žiadosťou o podporu našej činnosti a tým aj našich spoločných záujmov využitím tejto možnosti v prospech nášho združenia. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva údaje o SKSB:

Obchodné meno ( názov ): Združenie ochrany majetku a osôb
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 BratislavaI
ČO: 31749275
DIČ: 2021387038
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: č.ú.: 2626023545/1100

SKSB je zapísané v registri určených právnických osôb pre prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2011 pod spisovou značkou NCRpo 3656/2011.

Za prejavenú dôveru poukázaním 2 % dane z príjmu, za Vás ako právnickú osobu, respektíve fyzickú osobu a Vašich spolupracovníkov, úprimne ďakujeme.

S úctou Ing. Imrich Vaváček, prezident SKSB

Udelenie pamätných plakiet bývalým osobnostiam SKSB

Nedeľa, 29 Január 2012

Združenie ochrany majetku a osôb – SKSB v minulom roku oslávilo 15. výročie založenia. Počas tejto pätnásťročnej histórie to boli aj tieto osobnosti, ktoré svojou prácou v prospech združenia sa pričinili o jeho zviditeľnenie a kontinuálnu existenciu až do dnešných dní: p. Adame, p. Dovrtil, p. Dunajčík, p. Ďurkovic, p. Dzurek, p. Fechterová, p. Kopáčik, p. Kral, p. Kubíny, p. Lazúr, p. Nádaši, p. Nvota, p. Pavlík, p. Petráš, p. Petrina, p. Šulaj, p. Timko, p. Tóth.

Predstavenstvo SKSB im vyslovuje poďakovanie za ich aktivitu v SKSB a ako prejav uznania im udelilo pamätnú medailu SKSB vydanú k 15. výročiu založenia SKSB.

 Vľavo: JUDr.P. Petrina, vpravo: prezident SKSB: Ing. I. Vaváček
Vľavo: JUDr.P. Petrina, vpravo: prezident SKSB: Ing. I. Vaváček
 Vľavo: J. Nádaši
Vľavo: J. Nádaši
Vľavo: DR. O. Šulaj
Vľavo: DR. O. Šulaj

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok

Utorok, 17 Január 2012

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sa v rámci verejného obstarávania formou elektronických aukcii v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, kontrahujú pomerne nízke odbytové ceny pre výkon bezpečnostnej služby, ktoré nedávajú záruku, že úspešní uchádzači zrealizujú kontrakt v požadovanej kvalite pri súčasnom plnení ustanovení platnej legislatívy pre zamestnávanie, pre odvodové povinnosti a pod. (napr. pri strážnej službe sa kontrahujú ceny v intervale od 2,7 €/h do 3,5 €/h bez DPH), predstavenstvo SKSB rozhodlo o vypracovaní kalkulácie nákladov (minimálnych) na výkon práce bezpečnostných pracovníkov pri rešpektovaní platnej legislatívy pre rok 2012.

Celý článok...

SBS roka 2011 - RAVI

Štvrtok, 22 December 2011

Predstavenstvo SKSB na svojej decembrovej schôdzi udelilo titul "SBS roka 2011" spoločnosti RAVI, s.r.o., Drotárska cesta 9, Bratislava. Prezident SKSB Ing. Imrich Vaváček odovzdal diplom konteľovi spoločnosti p. Štefanovi Janisovi na slávnostnom stretnutí dňa 15.12.2011 v Bratislave.

SBS roka 2011
SBS roka 2011
Odovzdanie diplomu
Odovzdanie diplomu

ALARM magazín napísal o SKSB

Pondelok, 19 December 2011

ALARAM security magazín v čísle 4/2011 napísal o slávnostnom stretnutí pri príležitosti 15. výročia založenie SKSB. Prečítajte si TU

Napísali o nás

Piatok, 25 November 2011

V týchto dňoch vychádza decembrové čílslo Žilinského a Bratislavského telegrafu, v ktorom sa dočítate o SKSB.

Žiadosť o preverenie postupu TÚ SR pri výberovom konaní na strážnu službu

Utorok, 15 November 2011

Prezident SKSB dňa 20.10.2011 osobne doručil riaditeľovi Telekomunikačného úradu SR list, v ktorom ho žiada o preverenie postupu pri výbere na poskytovanie strážnej služby. Celý list si prečítajte TU.

Výzva ZPS - zlepšovanie podnikateľského prostredia

Utorok, 15 November 2011

SKSB ako kolektívny člen ZPS reagovalo na výzvu ZPS o predloženie problémov a návrhov, ktoré budú podkladom pre list adresovaný ministrovi hospodárstva s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie v SR. Oboznámte sa s celým obsahom listu TU.

SECURITY FÓRUM 2011 - závery konferencie

Pondelok, 14 November 2011

V dňoch 26.-27. októbra 2011 sa v Rajeckých Tepliciach konala medzinárodná konferencia SECURITY FÓRUM 2011. Konferencia prijala tieto závery: TU.

Poplachové systémy - aktuálny zoznam STN EN

Pondelok, 14 November 2011

So súhlasom technickej komisie pre Poplachové systémy pri SÚTN uverejňujeme prehľad noriem z oblasti Poplachových systémov TU.

Fotogaléria zo slávnostého stretnutia k 15. výročiu založenia SKSB

Pondelok, 14 November 2011

Pozrite si fotografie zo slávnostného stretnutia k 15. výročiu založenia SKSB, konaného dňa 7. októbra 2011:

1. časť fotogalérie

2. časť fotogalérie

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 15. výročia založenia SKSB

Štvrtok, 06 Október 2011

V piatok 7. októbra 2011 na slávnostnom stretnutí členovia Združenia ochrany majetku a osôb oslávia pätnáste výročie založenia. Združenie ochrany majetku a osôb (SKSB) vzniklo 18. marca 1996. Zakladajúcimi členmi bolo 42 firiem z oblasti Bezpečnostného priemyslu Slovenska.

Celý článok...

Výsledky streleckých pretekov SKSB CUP 2011

Utorok, 04 Október 2011

Výsledky streleckých pretekov v kategóriách družstvá a jednotlivci pozrite TU.

Výsledky streleckých pretekov v kategóriách VIP a ženy pozrite TU.

SKSB CUP 2011

Utorok, 20 September 2011

Už v piatok 23. septembra 2011 sa uskutoční prvý ročník streleckých pretekov SKSB CUP 2011. Pokiaľ sa chcete zúčastniť toho turnaja môžete sa prihlásiť na Enable JavaScript to see email address alebo osobne v mieste konania pretekov: strelnica Dolné Krškany, Sikárska 7 (pri Nitre). Prezentácia účstníkov začína 8,30 hod.

Propozície pretekov si môžete pozrieť v aktualitách na tejto web stránke nižšie.

Sponzor pretekov: GRAND POWER , s.r.o., Poľovnícka 29, Banská Bystrica

2. pracovné stretnutie SKSB a ÚSBS P PZ SR

Piatok, 16 September 2011

Dňa 13. septembra 2011 sa na úrade SBS v Bratislave uskutočnilo druhé pracovné stretnutie zástupcov SKSB so zástupcom vedenia Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru SR pánom Mgr. Ondrejom Príbojským.

Celý článok...

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Piatok, 16 September 2011

Ministerstvo spravodlivosti SR odpovedalo na výzvu prezidenta SKSB mať možnosť zúčastniť sa podnetmi a návrhmi na novelizácií zákona o verejnom obstarávaní.

Posledné zbohom Antonovi Tomanekovi

Streda, 14 September 2011

Dnes, 14. Septembra 2011 sa rodina, príbuzní priatelia a spolupracovníci v Zlatých Moravciach naposledy rozlúčili s Antonom Tomanekom. ...viac

Pracovné stretnutie SKSB a ÚSBS P PZ SR

Streda, 17 August 2011

Dňa 9. augusta sa v sídle SKSB uskutočnilo pracovné stretnutie Predstavenstva SKSB a zástupcov vedenia Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru SR. ...celý článok

SKSB CUP 2011

Pondelok, 15 August 2011

Pri príležitosti 15. výročia založenia profesijného Združenia ochrany majetku a osôb – SKSB sa uskutoční nultý ročník streleckých pretekov dvojčlenných družstiev a jednotlivcov.

Cieľom súťaže je:

 • zvyšovať profesionalitu členov a pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb v praktickom výkone formou streleckej súťaže,
 • upevňovať priateľské vzťahy medzi firmami a pracovníkmi z oblasti bezpečnostných služieb,
 • porovnať si svoje profesionálne zručnosti z výkonu bezpečnostných služieb s ostatnými firmami podnikajúcimi v bezpečnostnom priemysle,
 • zviditeľniť prácu a zlepšiť imidž bezpečnostných služieb smerom k odberateľom bezpečnostnej služby a verejnosti.

Organizátori súťaže vyslovujú presvedčenie, že toto podujatie osloví širokú základňu pracovníkov z oblasti súkromnej bezpečnosti, nultý ročník vybuduje pevné základy pre pokračovanie a tradíciu týchto pretekov. ...viac

Konferencia: Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti

Štvrtok, 12 Máj 2011

Pozývame Vás na vedecko - odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať dňa 17.6.2011 v Stráže. Bližie informácie nájdete v pozvánke. Ďalšie informácie o konferencii (Šablóna na písanie príspevkov, Potvrdenie o platbe) najdete na stránke http://fsi.uniza.sk/kbm/konf.htm .

Novelizácia Zákonníka práce

Utorok, 29 Marec 2011

Dňa 28. marca 2011 zasadala "komisia pre novelizáciu ZP" s nasledovným programom:

Celý článok...

Katedra bezpečnostného manažmentu Žilinskej univerzity

Nedeľa, 20 Marec 2011

Dňa 24. februára 2011 sa konalo druhé tohtoročné zasadanie Predstavenstva SKSB v Žiline na Žilinskej univerzite. Hostiteľom P SKSB bola Katedra bezpečnostného manažmentu ŽU.

Celý článok...

Slovensko odovzdalo vodcovstvo v klube ESBOC Maďarsku na obdobie 1.1.2011 - 30.6.2011

Pondelok, 24 Január 2011

V roku 2010 bolo SKSB a tým aj Slovensko, predsedajúcou krajinou medzinárodnej stavovskej organizácie ESBOC pôsobiacej v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Dňa 20. januára delegácia SKSB odovzdala v zmysle rozhodnutia, ktoré vzišlo zo záverov výročnej porady ESBOC v Piešťanoch, putujúce predsedníctvo Maďarsku. Na stretnutí v Budapešti boli prerokované závery porady z Piešťan a otázky multilaterálnej spolupráce a ďalšieho smerovania ESBOC ako aj bilaterálne otázky spolupráce najmä v oblasti možných spoločných projektov a využívania podporných fondov EU.

Zvláštna pozornosť bola venovaná súčasnej legislatívnej iniciatíve Maďarska v oblasti bezpečnostného priemyslu na národnej a európskej úrovni, fungovaniu komory a jej oprávnení ako aj organizačnej štruktúre.

Na záver stretnutia bola oficiálne odovzdaná zástava ESBOC a delegácia SKSB partnerom zaželala veľa úspechov v predsedníctve ESBOC. Prítomní (foto zľava):

 • Nemet Ferenc, prezident SZVMSZK
 • Harto Zsolt, hlavný tajomník SZVMSZK
 • Martin Stubian, viceprezident SKSB
 • Imrich Vavacek, prezident SKSB
Odovzdanie vodcovstva
Odovzdanie vodcovstva

2% podielovej dane za rok 2010

Nedeľa, 16 Január 2011

Podielová daň - 1,5% alebo 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2010

Vážení členovia SKSB Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov možno darovať 1,5% alebo 2,0 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2010.

Fyzická osoba môže venovať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška dane je 3,32 eur.

Právnická osoba môže poukázať podielovú daň prijímateľovi vo výške 2% zo zaplatenej dane, ak splnila podmienku darovania finančných prostriedkov vo výške 0,5% prijímateľovi. Pri nesplnení tejto podmienky môže PO poukázať podielovú daň prijímateľovi iba vo výške 1,5% zaplatenej dane.

Celý článok...

Medzinárodná konferencia - Bratislava, 2.12.2010

Pondelok, 20 December 2010

Medzinárodná konferencia „Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii“

SKSB v spolupráci s ASIS International Slovakia a Akadémiou Policajného zboru SR usporiadali v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru SR dňa 02.12.2010 medzinárodnú konferenciu „Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii.“ Konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Celý článok...

Pracovné stretnutie ESBOC – Piešťany, 01.12.2010

Pondelok, 20 December 2010

Dňa 01.12.2010 v Piešťanoch sa konalo pracovné stretnutie klubu ESBOC.

...viac

Medzinárodná konferencia v Bratislave 2.12.2010

Pondelok, 22 November 2010

Pozývame Vás na medzinárodnú konfrenciu

Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii

...viac

Zápis o priebehu a diskusii konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku“

Pondelok, 22 November 2010

Zápis o priebehu a diskusii konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku“.

V Banskej Bystrici sa dňa 9. novembra 2010 zišli na konferencii organizovanej SKSB zástupcovia firiem podnikajúcich v oblasti súkromnej bezpečnosti z celého Slovenska, aby rokovali o súčasnom stave súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Celý článok...

eCall Day

Piatok, 12 November 2010

Autoklub Slovenskej republiky v spolupráci s Generali Slovensko, SECAR, SKSB, ASIS, T-Mobile a Global assistance Slovakia dňa 4. novembra 2010 v priestoroch poisťovne Generali Slovensko usporiadal okrúhly stôl „Celoeurópsky systém palubného tiesňového volania eCall“. ...viac

Konferencia v B.Bystrici 9.11.2010

Piatok, 05 November 2010

Pozývame Vás na

konferenciu

Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti na Slovensku

Kulatý stul Praha - CoESS

Pondelok, 04 Október 2010

Coess – Praha 21.9.2010
Konferencia: European Social dialogue and Current National Development in the new Member and Candidate Countries – Private Security Industry

Celý článok...

16. VZ SKSB

Pondelok, 26 Júl 2010

Dňa 19. júla 2010 sa uskutočnilo v Bratislave 16. Valné zhromaždenie Združenia ochrany majetku a osôb /SKSB/.

Celý článok...

Pracovné stretnutie ESBOC v Budapešti

Streda, 14 Júl 2010

V dňoch 3.7.2010 - 5.7.2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ESBOC (Klub organizácii europskeho bezpečnostného odvetvia)

Celý článok...

Pracovné stretnutie ESBOC v Bratislave

Utorok, 01 Jún 2010

Dňa 27.05.2010 sa v v Bratislave konalo pracovné stretnutie klubu ESBOC.

SKSB ako hosťujúca krajina privítalo zástupcov Česka (L. Pávek, V. Brabec, M. Urban), Maďarska (F. Nemét), Poľska (S. Wagner, Z. Parchimowicz, M. Pyclik) a Ukrajiny (S. Šabovta).

Celý článok...

Úmrtie člena SBS - sústrasť

Pondelok, 17 Máj 2010

Predstavenstvo SKSB na svojom zasdanutí 13. mája 2010 vyjadrilo poľutovanie nad úmrtím člena SBS pri prepade OTP banky v Malackách a vyslovilo úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Táto tragická udalosť vyvoláva diskusiu a poukazuje na nutnosť zaoberať sa otázkou aj zvýšenej zákonnej ochrany pracovníkov SBS vykonávajúcich službu resp. zmeniť štatút osôb vykonávajúcich strážnu službu v zmysle zákona o SBS na “chránenú osobu“, čím by sa dosiahli aj prísnejšie tresty za ich napadnutia príp. smrť. Ďalej bola diskutovaná otázka o iniciovaní zvláštneho fondu na podporu pracovníkov SBS, ktorí v rámci služby boli ťažko ranení resp. usmrtení.

Exkurzia do firmy ascom vo Viedni

Štvrtok, 06 Máj

SKSB organizuje exkurziu do firmy ascom.

Celý článok...

Konferencia SKSB v Bratislave

Streda, 24 Marec 2010

Dňa 17. marca 2010 sa uskutočnila prvá zo série konferencií, ktoré usporadúva SKSB v spolupráci s Krajskými riaditeľstvami Policajného zboru Slovenskej republiky.

Celý článok

Oznam pre držiteľov licencie

Piatok, 12 Marec 2010

V zmysle § 96 ods. 1., 2. a 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platnosť licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby a vlastnej ochrany vydanej pred 1. januárom 2006 zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr však 31.decembra 2010.

Celý článok

KONFERENCIE SKSB

Piatok, 05 Marec 2010

Združenie ochrany majetku a osôb v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky organizuje počas jarných mesiacov tohto roku konferencie, ktoré sa uskutočnia v každom kraji SR.

Celý článok

Členovia SKSB na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave

Piatok, 22 Január 2010

V stredu 20.1.2001 sa konala na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave prezentácia firmy ascom, na ktorú boli pozvaní aj členovia SKSB.

Celý článok

Prezident SKSB v Maďarsku

Streda, 20 Január 2010

Prezident SKSB Ing. Imrich Vaváček vykonal dňa 18. januára 2010 pracovnú návštevu člena ESBOC - Komory osobných strážcov, ochrany majetku a súkromných detektívov v Budapešti (Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara – SzVMSzK).

Celý článok

Návrh zmeny stanov SKSB

Predstavenstvo SKSB na svojom zasadani dňa 29.októbra 2009 navrhlo vytvorenie komisie, ktorá do najbližšieho Valného zhromaždenia v roku 2010 pripraví nový návrh stanov SKSB. Predstavenstvo zároveň vyzýva svojich členov, aby zaslali svoje návrhy a pripomienky k zmenám stanov na e-mailovú adresu: Enable JavaScript to see email address najneskôr do 12.januára 2010.

Mimoriadne valné zhromaždenie

Dňa 29.septembra 2009 sa v zasadačke spoločnosti SECAR s.r.o., Hattalova 12/A v Bratislave konalo mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nového prezidenta, ktorým sa stal Ing. Imrich Vaváček z firmy SECAR s.r.o. Bratislava. Viac informácií z konania valného zhromaždenia je v zápisnici.